Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu

Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu

Beograd

ETF

O fakultetu

Elektrotehnički fakultet (ETF) je kao zasebna celina osnovan 1948. godine, i danas je vrhunska obrazovna i naučna institucija za oblast elektrotehnike i računarstva, i predstavlja jednu od vodećih ustanova u svojoj oblasti na prostoru Jugoistočne Evrope.

 

Broj studenata koji su do sada diplomirali:

  • Diplomirani inženjer od osnivanja fakulteta 19.253 (u poslednjoj akademskoj godini  – 379)
  • Magistar/master od osnivanja fakulteta 3.078 (u poslednjoj akademskoj godini  – 367)
  • Doktor nauka od osnivanja fakulteta 620 (u poslednjoj akademskoj godini – 18)

 

Studije

Elektrotehnički fakultet obavlja svoju obrazovnu delatnost kroz četiri studijska programa, i to: dva programa osnovnih akademskih studije, jedan program master akademskih studija i jedan program doktorskih akademskih studija.

 

Master studije:

 

Doktorske studije:

 

Uslovi za upis na master studije

Prilikom izbora pojedinih modula kandidati mogu imati direktnu prohodnost, bez polaganja dopunskih ispita, mogu im biti propisani dopunski ispiti, ili odbijena prijava za upis.

 

Kandidat koji treba da polaže dopunske ispite uslovno se upisuje.

 

Student koji je uslovno upisan može studirati samo u statusu samofinansirajućeg studenta i u obavezi je da položi sve dopunske ispite u toku jedne školske godine.

 

Kada student koji je uslovno upisan položi sve dopunske ispite, u obavezi je da u naredne dve školske godine položi sve ispite i odbrani master rad.

 

Kandidati koji su osnovne akademske studije završili na nekom drugom fakultetu nemaju direktnu prohodnost na master akademske studije na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Studijski program svakog kandidata se posebno analizira i kandidatima mogu biti propisani dopunski ispiti, ili odbijena prijava za upis.

 

Kandidati koji su osnovne akademske studije završili na nekom drugom fakultetu nemaju direktnu prohodnost na master akademske studije na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Studijski program svakog kandidata se posebno analizira i kandidatima mogu biti propisani dopunski ispiti, ili odbijena prijava za upis.

 

Uslovi upisa na doktorske studije

Na studijske programe doktorskih akademskih studija mogu se upisati:

  • lica koja imaju završene master akademske studije, sa najmanje 300 ESPB bodova i opštom prosečnom ocenom od najmanje 8 na osnovnim akademskim i diplomskim akademskim studijama;
  • lica koja imaju završene master akademske studije sa najmanje 300 ESPB bodova i ostvarene naučne radove, na način uređen opštim aktom fakulteta;
  • lice koje ima akademski stepen magistra nauka, ako ne prijavi doktorsku disertaciju, u skladu s odredbom člana 128. Zakona o visokom obrazovanju; i
  • lica koja su stekla, ili steknu VII-1 stepen prema propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju, ukoliko su završili osnovne studije sa prosečnom ocenom najmanje 8 (osam) i ukoliko nije drugačije utvrđeno posebnim uslovima upisa na određeni studijski program.

 

Student poslediplomskih magistarskih studija, upisan po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona, može u toku studija preći na studijski program doktorskih studija, u okviru istih ili srodnih oblasti studija, pod uslovima koje propisuje Naučno-nastavno veće fakulteta.

 

Na doktorske studije može se upisati lice koje zna bar jedan svetski jezik.

 

Posebni uslovi za upis na studijske programe su sastavni deo odnosnih studijskih programa.

 

 

Podeli

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više