Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Novi Sad

Filozofski fakultet Novi Sad

Foto: Filozofski fakultet Novi Sad

O fakultet

Filozofski fakultet u Novom Sadu osnovan je posebnim zakonom koji je donela Skupština NR Srbije juna 1954. godine, da bi potom Republičko izvršno veće obrazovalo Matičnu komisiju sa zadatkom da, u svojstvu privremenih fakultetskih organa, pripremi početne nastavne planove, izabere vršioca dužnosti dekana, prve nastavnike i administrativno-tehničke radnike, da pripremi zgrade i druge uslove za početak rada fakulteta. Fakultet se ubrzano i planski razvijao, s velikim entuzijazmom njegovih poslenika i uz svestranu podršku društvene zajednice. Kadrovski se popunjavao za kratko vreme je zasnovo biblioteku za potrebe nastave i nauke, smišljeno podsticao razvoj naučnoistraživačkog rada , pokrenuo svoju prvu ediciju - Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu i, što je posebno važno, bez kompleksa inferiornosti tek osnovanog fakulteta, uključio se u međuuniverzitetsku i međunarodnu saradnju.
  

Studije

Master studije

 

Studijski programi master akademskih studija:
 

Doktorske studije

 

Studijski programi na doktorskim studijama:

 

Uslovi za upis

U prvu godinu master akademskih studija može se upisati lice koje je završilo odgovarajuće osnovne akademske studije utvrđene studijskim programom i ostvarivši:

  • najmanje 180 ESPB bodova – ako master akademske studije imaju 120 ESPB bodova;
  • najmanje 240 ESPB bodova – ako master akademske studije imaju 60 ESPB bodova.

Akreditovanim studijskim programom MAS utvrđuje se koji su akreditovani studijski programi OAS odgovarajući za upis. Lica koja imaju stečeno visoko obrazovanje po propisima koji su važili do dana stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju imaju pravo na upis na studije iz stava 1. ovog člana pod uslovima i na način propisan ovim Pravilnikom i opštim aktom Fakulteta i to:

  1. lica koja imaju stečeno visoko obrazovanje u trajanju od najmanje osam semestara imaju pravo da upišu MAS u obimu od najmanje 60 ESPB bodova;
  2. lica koja imaju završeno visoko obrazovanje u trajanju kraćem od osam semestara imaju pravo da upišu MAS u obimu od najmanje 120 ESPB bodova. Isto lice može upisati MAS u obimu od 60 ESPB bodova, uz polaganje diferencijalnih ispita iz odgovarajućeg studijskog programa OAS u obimu od 60 ESPB i to na osnovu rešenja dekana Fakulteta.

 

U prvu godinu doktorskih studija može se upisati lice koje ima:

  1. završene master akademske studije sa najmanje 300 ESPB bodova i prosečnu ocenu najmanje 8,00 upisanu i u diplomi osnovnih akademskih i diplomi master akademskih studija,
  2. akademski naziv magistra nauka, ako nije steklo doktorat po ranije važećim zakonskim propisima u roku koji je utvrđen zakonom,
  3. zaršene osnovne studije prema propisima koji su važili pre stupanja na snagu Zakon o visokom obrazovanju.

Studijskim programom doktorskih studija utvrđuju se odgovarajuće master akademske studije, odnosno naučno područje iz kojeg je stečen akademski stepen magistra, kao uslov za upis na doktorske studije. Studijskim programom doktorskih studija može se predvideti da se deo studijskog programa specijalističkih akademskih studija ili deo magistarskih studija stečenih po ranije važećim zakonskim propisima priznaje za deo studijskog programa doktorskih studija. Redosled kandidata za upis na prvu godinu doktorskih studija utvrđuje se na osnovu merila određenih Pravilnikom o doktorskim studijama i sticanju naučnog stepena doktora nauka Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.

 
 
 

Podeli

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više