Poljoprivredni fakultet - Univerzitet u Novom Sadu

Poljoprivredni fakultet - Univerzitet u Novom Sadu

Novi Sad

Poljoprivredni fakultet UNS

Photo Poljoprivredni fakultet UNS

O fakultetu

Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu je visokoškolska i naučno-istraživačka ustanova čija je misija realizacija visokokvalitetnih obrazovnih procesa, razvoj naučnih disciplina i prenos stečenih znanja u privredu i društvo.

 

Poljoprivredni fakultet je posvećen ostvarenju svoje misije zasnovane na uspešnim rezultatima u obrazovanju i naučno-istraživačkom radu i njihovoj primeni u praksi. Tokom vremena fakultet je prema uočenim potrebama privrednog okruženja, kao i prema aktuelnim potrebama društva, razvijao studijske programe, koji obrazuju studente za postojeće i nastupajuće tehničko-tehnološke i socio-ekonomske sisteme, razvijajući pri tom uporedo i sopstvene, kompetentne ljudske i tehničke resurse.

 

Poljoprivredni fakultet svoju misiju ostvaruje u tri međusobno povezane osnovne grupe delatnosti: visoko obrazovanje, naučno-istraživački rad i transfer znanja u privredu. Pri tome stalno unapređuje obrazovne programe, kvalitet procesa rada i ljudske i materijalne resurse sa težnjom dostizanja najviših standarda. Na taj način Poljoprivredni fakultet obezbeđuje zadovoljenje obrazovnih potreba mladih generacija, naučno-stručnih potreba privrede i materijalnih potreba zaposlenih, te kao deo šireg obrazovno-naučnog sistema, predstavlja pokretačku snagu razvoja društva, odnosno incijalnu sangu razvoja poljoprivrede.

 

Studije

Delatnost visokog obrazovanja na Poljoprivrednom fakultetu ostvaruje se kroz akademske i strukovne studije , na osnovu odobrenih, odnosno akreditovanih studijskih programa za sticanje visokog obrazovanja. 

 

Na akademskim studijama izvodi se akademski studijski program, koji osposobljava studente za razvoj i primenu naučnih, stručnih i umetničkih dostignuća. Na strukovnim studijama izvode se strukovni studijski programi, koji osposobljava studenta za primenu znanja i veština potrebnih za direktno uključivanje u radni odnos.

 

Akademske studije su organizovane na sva tri studijska nivoa, po sistemu 4+1+3.

 

Master studijski programi

Na poljoprivrednom fakultetu postoje sledeći master studijski programi:

 

Doktorske studije

Na poljoprivrednom fakultetu postoje sledeći doktorski studijski programi:

 

Uslovi za upis

Na master akademske studije može se upisati lice koje je završilo odgovarajuće četvorogodišnje osnovne akademske studije utvrđene studijskim programom ostvarivši najmanje 240 ESPB bodova, kao i lica koja su završila studije po propisima pre stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju u četvorogodišnjem trajanju.

 

Na studijske programe doktorskih akademskih studija, a do broja odobrenog kvotom za upis na teret budžeta ili broja za samofinansirajuće studente, mogu se upisati:

  • Lica koja imaju završene master akademske studije, odnosno integrisane studije, sa najmanje 300 ESPB bodova i prosečnu ocenu najmanju 8 upisanu i u diplomi osnovnih akademskih i diplomi master akademskih/integrisanih/stduija.

  • Lice koje ima akademski stepen magistra nauka, ako nije steklo doktorat po ranije važećim zakonskim propisima u roku koji je utvrđen zakonom.

  • Na doktorske akademske studije može se upisati lice koje zna jedan svetski jezik.

 

Kandidati koji nisu studirali na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu moraju da prilože biografiju zajedno sa kurikulumom završenog studijskog programa koji sadrži listu i strukturu obaveznih i izbornih predmeta i modula, njihov opis i fond časova i dokaz o uplati troškova za vrednovanje studijskog programa u iznosu od 17.500,00 dinara

 

 

 

Podeli

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više