Tehnološko-metalurški fakultet

Tehnološko-metalurški fakultet

Beograd

Tehnološko-metalurški fakultet

O fakultetu

Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu predstavlja vodeću i najstariju akreditovanu visokoobrazovnu i naučno-istraživačku instituciju u zemlji i regionu iz oblasti hemijskih tehnologija.

 

Duga i bogata tradicija od skoro 90 godina, više od 10.500 diplomiranih inženjera, 1.100 magistara i mastera i više od 650 doktora nauka koji su se školovali na našem fakultetu, svetski priznati naučni rezultati i ugled, kadrovski i materijalni potencijali fakulteta garantuju kvalitet kako u nastavno-obrazovnim aktivnostima na studijama, tako i u naučnim i primenjenim istraživanjima, projektovanju, izradi elaborata i studija.

 

Fakultet obrazuje stručnjake na osnovnim akademskim, master i doktorskim studijama u okviru 19 akreditovanih studijskih programa.

 

Zahvaljujući visokom nivou teorijskih, eksperimentalnih i praktičnih znanja i veština koje se stiču tokom studija, diplomirani i master inženjeri TMF-a su osposobljeni za rad u širokom spektru kreativnih poslova iz različitih oblasti kao što su:

 • Razvoj tehnologija, materijala i proizvoda
 • Projektovanje procesa i pogona
 • Vođenje procesa proizvodnje
 • Inovacije i istraživanja
 • Transfer tehnologija
 • Konsalting
 • Prosvetna delatnost
 • Standardi kvaliteta
 • Marketing
 • Menadžment
 • Trgovina

 

Studije

Master
Doktorske - PhD

 

Uslovi upisa na master studije

Na studijske programe koji koji imaju 60 ESP bodova, mogu konkurisati kandidati koji su prethodno ostvarili obim osnovnih akademskih studija od najmanje 240 ESP bodova, a prema uslovima koje propisuje Fakultet.

 

Na studijske programe koji koji imaju 120 bodova, mogu konkurisati kandidati koji su prethodno ostvarili obim osnovnih akademskih studija od najmanje 180 ESP bodova, a prema uslovima koje propisuje Fakultet.

 

Potrebno je da su kandidati prethodno završili osnovne akademske studije u nekoj od sledećih oblasti:

 • Sve oblasti u polju tehničko-tehnoloških nauka
 • Hemijske nauke
 • Nauke o zaštiti životne sredine
 • Fizičke nauke
 • Fizikohemijske nauke
 • Farmaceutske nauke
 • Biološke nauke

 

Uslovi upisa na doktorske studije

Za upis na doktorske studije može konkurisati lice koje ima:

 • završene master akademske studije, odnosno integrisane studije sa najmanje 300 ESPB bodova, odnosno završene najmanje četvorogodišnje studije po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju („Sl.glasnik RS”, br. 76/05, 100/07– autentično tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – autentično tumačenje, 68/15 i 87/16) i opštom prosečnom ocenom od najmanje 8 na osnovnim akademskim i master akademskim studijama.
 • završene master akademske studije, odnosno integrisane akademske studije sa najmanje 300 ESPB bodova i opštu prosečnu ocenu manju od 8 ukoliko imaju ostvarene naučne radove objavljene u časopisima sa liste resornog ministarstva pre upisa na doktorske studije i to najmanje ostvarena 2 naučna rada objavljena u časopisima najmanje kategorije M51, M52 2 ili M53 ili objavljene naučne radove sa konferencija kategorije M31, M33, M61, M63.

 

Takođe, potrebno je da su kandidati prethodno završili osnovne akademske studije kao i master akademske studije ili četvorogodišnje studije po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona, u nekoj od sledećih oblasti:

 • sve oblasti u polju tehničko – tehnoloških nauka,
 • hemijske nauke,
 • nauke o zaštiti životne sredine,
 • fizičke nauke,
 • fizičko-hemijske nauke,
 • farmaceutske nauke
 • medicinske nauke,
 • biološke nauke.

 

U slučaju drugih oblasti mogućnost upisa će se razmotriti uvidom i analizom programa završenih studija, uz molbu kandidata.

 

Na studijski program doktorskih akademskih studija može se bez prijemnog ispita upisati lice koje je započelo doktorske studije u istoj ili srodnoj naučnoj oblasti na drugoj visokoškolskoj ustanovi, pod uslovima utvrđenim studijskim programom. Ovakvo lice može se upisati samo kao samofinansirajući student i ne ubraja se u odobreni broj studenata za određeni studijski program.

 

Student drugog univerziteta, odnosno druge samostalne visokoškolske ustanove, ne može se upisati na Univerzitet, odnosno na visokoškolskujedinicu u njegovom sastavu, ukoliko mu je do okončanja studijskog programa na visokoškolskoj ustanovi na kojoj je upisan ostalo 60 ili manje ESPB bodova.

 

Lice koje je započelo doktorske studije u istoj ili srodnoj naučnoj oblasti, podnosi zahtev za upis fakultetu, u rokovima određenim konkursom za upis studenata koji raspisuje Univerzitet, a najkasnije do isteka prijave u drugom roku. O podnetom zahtevu odlučuje dekan. Nastavno-naučno veće fakulteta odlučuje o priznavanju položenih ispita. Ukoliko je lice započelo doktorske studije u inostranstvu, kandidat podnosi Univerzitetu zahtev za priznavanje strane javne isprave. Dekan, donosi rešenje o upisu na studijski program koje sadrži i sledeće podatke: broj priznatih ESPB bodova, dužinu trajanja studija i status samofinansirajućeg studenta.

 

 

Podeli

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više