Učiteljski fakultet Univerziteta u Beogradu

Učiteljski fakultet Univerziteta u Beogradu

Beograd

Učiteljski fakultet Beograd

 

O fakultetu

Učiteljski fakultet u Beogradu ima Studijski program za obrazovanje učitelja i Studijski program za obrazovanje vaspitača. Na Fakultetu su akreditovani programi osnovnih, master i doktorskih studija. Školovanje traje 8+2 semestra po novim studijskim programima kojima se obezbeđuju teorijska i praktična znanja neophodna za obavljanje učiteljskog i vaspitačkog poziva. Tokom studija, studenti stiču profesionalne kompetencije u oblasti planiranja, organizovanja, realizovanja i vrednovanja obrazovnog i vaspitnog procesa, kao i u oblasti komunikacije, rešavanja problema u razredu i razumevanja potreba dece. Velika pažnja poklanja se profesionalnoj praksi, odnosno boravku i radu u predškolskim ustanovama i osnovnim školama tokom studiranja.

 

Za mlade ljude koji se školuju da rade sa decom veoma je važan i ambijent u kojem stiču svoja stručna znanja i kompetencije. Zato se na Učiteljskom fakultetu, smeštenom u centru Beograda, puno ulaže u opremu prostora, učionica i kabineta. Studentima stoje na raspolaganju izuzetno dobro opremljena biblioteka, čitaonica, internet klub, kompjuterska laboratorija i studentski klub. Na Fakultetu, studenti imaju mogućnost angažovanja u raznim kulturnoumetničkim i sportskim aktivnostima.

 

Studentski život na Učiteljskom fakultetu vrlo je raznovrstan. Studenti imaju mogućnosti da pokažu svoja znanja i umeća u raznim oblastima, od muzike, glume, sportskih aktivnosti, do organizacionih veština. Fakultet omogućava studentima kroz redovne i izborne predmete da se iskažu, ali studenti mogu i sami da preuzimaju inicijativu kako bi učestvovali u mnogim kulturnoumetničkim, javnim, sportskim, humanitarnim i volonterskim aktivnostima.

 

Nastavno-naučnu delatnost obavlja preko 70 nastavnika i oko 40 saradnika. Reč je o kadru koji poseduje najviše naučne i stručne sposobnosti. Njihov osnovni obrazovni cilj jeste da pomognu studentima u sticanju i usavršavanju pedagoško-psihološkog i stručnog rada, negovanju kritičkog mišljenja i razmena ideja u obrazovnom procesu.

 

Svoju delatnost, Fakultet obavlja u dve zgrade, od kojih je jedna u stogom centru grada, u Ulici Kraljice Natalije 43, a druga, u beogradskom kraju Dedinje, u Ulici Ljutice Bogdana 46. Fakultet ima svoja nastavna odeljenja u Vršcu i Novom Pazaru.

 

Studije

Fakultet osim osnovnih studija, organizuje i:

 

Master akademske studije na oba studijska programa imaju po 60 ESPB, uz prethodno ostvareni obim studija od najmanje 240 ESPB na osnovnim akademskim studijama.

 

Doktorske studije imaju 180 ESPB, uz prethodno ostvareni obim studija od najmanje 300 ESPB na osnovnim akademskim i master akademskim studijama, i organizuju se u naučnoj oblasti metodike razredne nastave, za koju je Fakultet matičan.

 

Konkurs za upis na master akademske studije

Studijski program Budžet Samofinansiranje
- Studijski program obrazovanje master učitelja 40 160
- Studijski program obrazovanje master vaspitača 20 180
Ukupno 60 340

 

 

Visina školarine za studente prve godine master studija iznosi 135.600,00 dinara. U prvu godinu master studija mogu se upisati kandidati koji imaju stečeno visoko obrazovanje – Studijski program za obrazovanje učitelja (profesora razredne nastave) i Studijski program za obrazovanje vaspitača (240 ESPB).

 

Kandidati koji konkurišu za upis na master studije rangiraće se na osnovu Pravilinika o uslovima, načinu i postupku upisa i studiranja na master studijama.

 

Prijava na konkurs za master studije

Kandidati prilikom prijave na Konkurs podnose na uvid ORIGINAL DOKUMENTA, a predaju fotokopije sledećih dokumenata:

  1. prijavni list sa naznakom studijskog programa za koji konkuriše (obrazac prijavnog lista se dobija u Studentskoj službi),
  2. diplomu, odnosno uverenje o završenom studijskom programu prvog stepena studija,
  3. dodatak diplomi, odnosno uverenje o položenim ispitima,
  4. dokaz o uplati naknade za prijavu na Konkurs.

 

Kandidat svojim potpisom na prijavnom listu potvrđuje da prihvata pravila konkurisanja na master akademske studije, kao i uslove upisa, ukoliko bude ostvario pravo na upis.

 

Za kandidate koji nisu završili osnovne akademske studije po programima koji obezbeđuju direktnu prohodnost na master akademske studije (kandidati sa drugih fakulteta) mogućnost upisa će se rešavati na nivou svakog pojedinačnog kandidata, a u skladu sa odgovarajućim pravnim aktima Učiteljskog fakulteta).

 

Prijava na konkurs za doktorske studije

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose na uvid original dokumenta, a uz prijavni list (obrazac možete preuzeti u studentskoj službi fakulteta) predaju fotokopije sledećih dokumenata:

  • diplomu o završenim studijama ili stečenom akademskom stepenu magistra nauka,
  • biografiju i fotokopije naučnih i stručnih radova (ako kandidat ima objavljenih radova),
  • dokaz o znanju jednog svetskog jezika (uverenje o položenom ispitu iz stranog jezika na osnovnim ili master studijama),
  • dokaz o uplati naknade za prijavu na konkurs.

 

Kandidat svojim potpisom na prijavnom listu potvrđuje da prihvata pravila konkurisanja na doktorske studije, kao i uslove upisa, ukoliko bude ostvario pravo na upis.

 

 

Podeli

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više