je
Saznaj više

Konkurs za dodelu učeničkih kredita za školsku 2021/2022. godinu

Postavljeno: 05.08.2021.
Srbija
Rok za prijavu: 30.09.2021.
na upit

Tekst oglasa

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja raspisuje konkurs za dodelu učeničkih kredita učenicima srednjih škola u Republici Srbiji za školsku 2021/2022. godinu.

I Uslovi za prijavu na konkurs za dodelu učeničkih kredita

Pravo da se prijave na konkurs za dodelu učeničkih kredita, u skladu sa zakonom, imaju učenici srednjih škola, obrazovana u trogodišnjem trajanju nastave, čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, koji su prvi put upisani u određeni razred u tekućoj školskoj godini, čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, koji imaju državljanstvo Republike Srbije, koji se školuju za obrazovni profil za deficitarno zanimanje, koji nisu ponovili nijedan razred i čiji roditelj, odnosno staratelj ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije.

Deficitarna zanimanja iz stava 1. ove tačke Konkursa, za učenike od I do III razreda srednje škole, utvrđena su u listi, odnosno pregledu deficitarnih zanimanja, prema podacima Nacionalne službe za zapošljavanje.

Učenici iz osetljivih društvenih grupa

Učenici iz osetljivih društvenih grupa (učenici bez roditeljskog staranja, iz jednoroditeljske porodice, pripadnici romske nacionalne manjine, učenici sa invaliditetom, učenici sa hroničnim bolestima, učenici čiji su roditeli nestali ili su kidnapovani na teritoriji Kosova i Metohije i na teritoriji republika bivše SFRJ, izbeglice i raseljeni učenici, povratnici po sporazumu o readmisiji i deportovani učenici) imaju pravo da podnesu zahtev da se posebno rangiraju u okviru namenski opredeljenog broja, pod uslovima iz stava 1. ove tačke Konkursa, a primenom blažih kriterijuma, u skladu sa zakonom i pravilnikom.

Učenici iz osetljivih društvenih grupa prijavljuju se na konkurs pod uslovom da su učenici srednjih škola čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, koji su prvi put upisani u određeni razred u tekućoj školskoj godini, čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, koji imaju državljanstvo Republike Srbije, čiji roditelj ili staratelj ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije.

Broj učeničkih kredita utvrđuje se prema raspoloživim sredstvima u budžetu Republike Srbije za odgovarajuću godinu.

II Potrebna dokumenta

Učenik prilikom prijavljivanja na konkurs podnosi sledeća dokumenta, odnosno obrasce koji su navedeni u Konkursu i čine njegov sastavni deo, i to:

 • Prijavu (Obrazac br. 1),
 • Uverenje o upisanom razredu i postignutom uspehu učenika u prethodnim razredima (Obrazac br. 2),
 • Zaključen ugovor o budućem zaposlenju sa deficitarnim zanimanjem,
 • Dva primerka od strane roditelja ili staratelja učenika svojeručno potpisanog ugovora o učeničkom kreditu (Obrazac br. 5a) i
 • Štampane podatke sa elektronske lične karte ili fotokopiju važeće lične karte (bez čipa) roditele ili staratelja učenika.

Učenik koji je bio korisnik učeničkog kredita za školsku 2020/2021. godinu podnosi sledeća dokumenta, odnosno obrasce koji su navedeni u Konkursu i čine njegov sastavni deo, i to:

 • Prijavu (Obrazac br. 1a) - sadrži dokaz o upisanom narednom razredu i postignutom uspehu učenika i
 • Štampane podatke sa elektronske lične karte ili fotokopiju važeće lične karte (bez čipa) roditelja ili staratelja učenika.

Napred navedena dokumenta, odnosno dokazi - Obrazac br. 2 i

Obrazac br. la moraju biti overeni od strane srednje škole u koju je učenik upisan.

Učenici iz osetljivih društvenih grupa, osim napred navedenih dokumenata, podnose i dokumentaciju kojom dokazuju pripadnost osetljivoj društvenoj grupi, i to:

 1. Učenici bez roditeljskog staranja - potvrdu da su na evidenciji Centra za socijalni rad ili umrlice preminulih roditelja,
 2. Iz jednoroditeljske porodice - izvod iz matične knjige umrlih za preminulog roditelja ili izvod iz matične knjige rođenih ukoliko je roditelj nepoznat,
 3. Pripadnici romske nacionalne manjine - potvrdu Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine, odnosno Kancelarije za inkluziju Roma,
 4. Učenici sa invaliditetom i učenici sa hroničnim bolestima - mišljenje Interesorne komisije, potvrdu udruženja osoba sa invaliditetom ili lekarsko uverenje izdato od nadležnog doma zdravlja,
 5. Učenici čiji su roditeli nestali ili su kidnapovani na teritoriji Kosova i Metohije i na teritoriji republika bivše SFRJ - potvrdu odgovarajućeg udruženja porodica kidnapovanih i nestalih lica,
 6. Izbeglice i raseljeni učenici - potvrdu da učenik ima status izbeglice ili raseljenog lica (pribavlja se u Komesarijatu za izbeglice i migracije PC, a preko Povereništva za izbeglice sa teritorije opštine na kojoj boravi) i
 7. Povratnici po Sporazumu o readmisiji i deportovani učenici - potvrdu MUP-a.

Potvrde ne mogu biti starije od devedeset (90) dana.

Eventualna dopuna dokumentacije može se izvršiti preko škole u roku predviđenom za dokumentovane prigovore.

Podneta konkursna dokumenta se ne vraćaju.

III Rok za podnošenje dokumenata

Rok za prijavljivanje na konkurs je od 1. do 30. septembra 2021. godine.

Konkursna dokumentacija dostavlena po isteku navedenog roka neće biti razmatrana.

IV Kriterijumi za utvrđivanje redosleda

Redosded prijavljenih učenika za dodelu učeničkog kredita utvrđuje se na osnovu:

 1. Uspeha ostvarenog u prethodnom školovanju, i to: opšteg uspeha u VIII razredu osnovne škole za učenike I razreda srednje škole, odnosno opšteg uspeha iz prethodno završenih razreda srednje škole i za učenike ostalih razreda srednje škole,
 2. Upisanog razreda srednje škole,
 3. Zaklučenog ugovora o budućem zaposlenju sa deficitarnim zanimanjem i
 4. Pripadnosti osetljivoj društvenoj grupi.

Uspeh ostvaren u prethodnom školovanju iskazuje se brojem bodova, i to:

 • Opšti uspeh za učenike I razreda srednje škole - iskazuje se brojem bodova u visini opšteg uspeha u VIII razredu osnovne škole (od 2,00 do 5,00 bodova),
 • Opšti uspeh iz prethodno završenih razreda srednje škole - iskazuje se brojem bodova u visini opšteg uspeha iz prethodno završenih razreda srednje škole (od 2,00 do 5,00 bodova),
 • Broj bodova za razred srednje škole u koji je učenik upisan iznosi:
  • Za I razred - 0,40 bodova,
  • Za II razred - 0,50 bodova i
  • Za III razred - 0,60 bodova,
 • Zaključen ugovor o budućem zaposlenju sa deficitarnim zanimanjem - 1,00 bod.

Učenici se rangiraju prema ukupnom broju bodova ostvarenih po svim osnovama koje se vrednuju za dobijanje učeničkog kredita.

Rangiranje se vrši na osnovu dostavljene dokumentacije.

V Postupak

Učenik za dobijanje učeničkog kredita podnosi prijavu sa potrebnom konkursnom dokumentaciяm srednjoj školi u koju je upisan, u roku utvrđenom Konkursom.

Srednje škole od 01. do 05. oktobra 2021. godine, uz sačinjen i overen kontrolni spisak prijavljenih učenika (na obrascu koji je sastavni deo Konkursa) dostavljaju podneta konkursna dokumenta, zavisno od svog sedišta, odgovarajućoj službi za sprovođenje konkursa, prema uputstvu za sprovođenje konkursa.

Izvod iz utvrđenog predloga rang-liste dostavlja se odgovarajućim srednjim školama u koje su upisani učenici za dobijanje učeničkog kredita.

Svaki učenik ima pravo dokumentovanog prigovora na predlog rang-liste u roku od osam (8) dana od dana objavljivanja odgovarajućeg izvoda iz predloga rang-liste na oglasnoj tabli, internet stranici Ministarstva ili internet stranici ovlašćene banke (www.studenti.unicreditbank.rs).

Učenik podnosi dokumentovan prigovor Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja - Komisiji za učeničke i studentske kredite i stipendije, preko škole u koju je upisan.

Prigovor mora biti obrazložep, odiosno uz njega mora biti dostavljena odgovarajuća dokumentacija. Prigovor koji nije obrazložen, odnosno uz koji nije dostavlena odgovarajuća dokumentacija neće se razmatrati.

Škola, u roku od tri (3) dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora, sačinjava spisak učenika koji su podneli prigovore i dostavlja ga sa dokumentacijom Komisiji za učeničke i studentske kredite i stipendije.

Komisija za učeničke i studentske kredite i stipendije razmatra prigovore i utvrđuje konačnu rang- listu, koja se objavljuje na internet stranici Ministarstva ili internet stranici ovlašćene banke (www.studenti.unicreditbank.rs).

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, u roku do devedeset (90) dana od dana zaključenja konkursa, donosi odluku o dodeli učeničkog kredita za školsku 2021/2022. godinu na osnovu konačne rang-liste.

Na osnovu odluke ministra o dodeli učeničkog kredita, roditelj, ili staratelj učenika zaključuje ugovor o učeničkom kreditu s Ministarstvom, kojim se bliže uređuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem i otplatom kredita.

Učenika koji je u roku od šest (6) meseci, računajući od dana sticanja svedočanstva o završenoj srednjoj školi za odgovarajući obrazovni profil, zasnovao radni odnos kod poslodavca sa kojim je prethodno zaključio ugovor o budućem zaposlenju po osnovu korišćenja kredita i koji je ostao u radnom odnosu najmanje polovinu vremena za koliko je primao kredit Ministarstvo oslobađa obaveze otplate kredita.

VI Isplata kredita

Učeniku se odobrava isplata kredita za vreme trajanja redovne nastave u školi koju pohađa.

Za tekuću školsku godinu kredit se isplaćuje učeniku preko tekućeg računa otvorenog kod ovlašćene banke (UniCredit Bank Srbija a.d.), u deset (10) jednakih mesečnih rata.

Učeniku se obustavlja isplata odobrenog kredita u slučaju netačno prikazanih podataka, kada istovremeno prima stipendiju, kredit ili sličan oblik davanja po drugom osnovu iz budžeta Republike Srbije, kada izgubi pravo na finansiranje školovanja iz budžeta ili napusti redovno školovanje.

VII Konkursni obrasci

Obrasci naznačeni u tački II ovog konkursa (zajedno s uputstvima o pribavljanju potrebnih dokumenata i podnošenju prijava na konkurs) posebno su štampani u vidu brošure učeničke stipendije i krediti 2021/2022.

Učenik koji je bio korisnik učeničkog kredita za školsku 2020/2021. godinu preko matične škole dobila obrazac - prijava za korišćenje učeničkog kredita (Obrazac la), kojim prijavljuje svoje učešće na konkursu za školsku 2021/2022, uz podnošenje štampanih podataka sa elektronske lične karte ili fotokopiju važeće lične karte (bez čipa) roditelja ili staratelja.

konkuriši Klikom na dugme Konkuriši, dalji tok konkurisanja nastavljaš na eksternom sajtu.

Podeli

Konkuriši na praksu

Online internship - Zrenjanin

Zrenjanin
25.09.2021.

Stručna praksa

Beograd
20.09.2021.

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više