Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija

Tehnološko-metalurški fakultet

Beograd
Hemijsko inženjerstvo
Doktorske studije
204000.00 RSD
6 semestra
Srpski

Tehnološko-metalurški fakultet u Beogradu organizuje doktorske studije na studijskom programu doktorskih akademskih studija "Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija“.

 

Program traje tri godine i ima 180 ESPB.

 

Po završetku studijskog programa student stiče akademski naziv doktor nauka tehnološkog inženjerstva.

 

Uslovi za upis

Za upis na doktorske studije može konkurisati lice koje ima:

 • Završene master akademske studije, odnosno integrisane studije sa najmanje 300 ESPB bodova, odnosno završene najmanje četvorogodišnje studije po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju i opštom prosečnom ocenom od najmanje 8 na osnovnim akademskim i master akademskim studijama.
 • Završene master akademske studije, odnosno integrisane akademske studije sa najmanje 300 ESPB bodova i opštu prosečnu ocenu manju od 8 ukoliko imaju ostvarene naučne radove objavljene u časopisima sa liste resornog ministarstva pre upisa na doktorske studije i to najmanje ostvarena 2 naučna rada objavljena u časopisima najmanje kategorije M51, M52 ili M53 ili objavljene naučne radove sa konferencija kategorije M31, M33, M61, M63.
 • Potrebno je da su kandidati prethodno završili osnovne akademske studije kao i master akademske studije ili četvorogodišnje studije po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona, u nekoj od sledećih oblasti: sve oblasti u polju tehničko – tehnoloških nauka, hemijske nauke, nauke o zaštiti životne sredine, fizičke nauke, fizičko-hemijske nauke, farmaceutske nauke, medicinske nauke, biološke nauke.
 • U slučaju drugih oblasti mogućnost upisa će se razmotriti uvidom i analizom programa završenih studija, uz molbu kandidata.
 • Na studijski program doktorskih akademskih studija može se bez prijemnog ispita upisati lice koje je započelo doktorske studije u istoj ili srodnoj naučnoj oblasti na drugoj visokoškolskoj ustanovi, pod uslovima utvrđenim studijskim programom. Ovakvo lice može se upisati samo kao samofinansirajući student i ne ubraja se u odobreni broj studenata za određeni studijski program.
 • Student drugog univerziteta, odnosno druge samostalne visokoškolske ustanove, ne može se upisati na Univerzitet, odnosno na visokoškolsku jedinicu u njegovom sastavu, ukoliko mu je do okončanja studijskog programa na visokoškolskoj ustanovi na kojoj je upisan ostalo 60 ili manje ESPB bodova.
 • Lice koje je započelo doktorske studije u istoj ili srodnoj naučnoj oblasti, podnosi zahtev za upis fakultetu, u rokovima određenim konkursom za upis studenata koji raspisuje Univerzitet, a najkasnije do isteka prijave u drugom roku. O podnetom zahtevu odlučuje dekan. Nastavno-naučno veće fakulteta odlučuje o priznavanju položenih ispita. Ukoliko je lice započelo doktorske studije u inostranstvu, kandidat podnosi Univerzitetu zahtev za priznavanje strane javne isprave. Dekan, donosi rešenje o upisu na studijski program koje sadrži i sledeće podatke: broj priznatih ESPB bodova, dužinu trajanja studija i status samofinansirajućeg studenta.

 

Šta mogu da radim posle studija?

Cilj studijskog programa je da obrazuje doktore nauka koji će imati znanja i sposobnosti da analiziraju uticaj različitih faktora na efikasnost tradicionalnih biotehnoloških procesa u cilju njihovog unapređenja i da preuzmu aktivnu ulogu u razvoju novih biotehnologija praćenjem savremenih dostignuća iz ove oblasti. Isto tako, cilj je da se studenti osposobe da koncipiraju nove biotehnološke procese i sisteme sa malim količinama otpadnih materijala zasnovane na principima integrativnih energetskih ušteda. Na taj način ovaj studijski program osposobljava studente da aktivno koordiniraju i učestvuju u unapređenju tradicionalnih i razvoju novih biotehnoloških procesa u cilju dobijanja različitih industrijskih proizvoda, da prate razvoj biotehnologije u svetu i učestvuju u naučno-istraživačkom radu, kao i da koriste stručna znanja za kritičku analizu, vrednovanje i povezivanje novih kompleksnih ideja koji vode do novih proceduralnih rešenja i postupaka. Krajnji cilj je da doktori nauka biotehnologije na taj način budu osposobljeni za uključivanje kako u proizvodne organizacije tako i u naučnoistraživačke, ali i u društvene organizacije i da tako sveukupno doprinose razvoju biotehnologije u našoj zemlji.

 

Struktura studijskog programa

Prva godina doktorskih studija – 60 ESPB

Studenti prve godine doktorskih studija:

 1. polažu jedan predmet od ukupno 3 obavezna predmeta, koji nosi 5 ESPB (I semestar)
 2. polažu dva obavezna predmeta, koji nose ukupno 10 ESPB (I semestar)
 3. biraju 2 predmeta od ukupno 4 izbornih predmeta, od kojih svaki nosi po 5 ESPB (I semestar)
 4. biraju 2 predmeta od ukupno 4 izbornih predmeta, od kojih svaki nosi po 5 ESPB (I semestar)
 5. izrađuju istraživački rad koji nosi 5 ESPB (I semestar)
 6. biraju jedan predmet, od ukupno 154 izbornih predmeta, koji nose između 4 ESPB i 6 ESPB (II semestar)
 7. biraju jedan predmet, od ukupno 154 izbornih predmeta, koji nose između 4 ESPB i 6 ESPB (II semestar)
 8. izrađuju istraživački rad koji nosi 5 ESPB (II semestar)

 

Druga godina doktorskih studija – 60 ESPB

Studenti druge godine doktorskih studija:

 1. polažu završni ispit koji nosi 30 ESPB (III semestar)
 2. izrađuju istraživački rad koji nosi 30 ESPB (IV semestar)

 

Treća godina doktorskih studija – 60 ESPB

Studenti treće godine doktorskih studija:

 1. Izrađuju istraživački rad koji nosi 30 ESPB (V semestar)
 2. izrađuju istraživački rad koji nosi 30 ESPB (VI semestar)

Natsavni plan i program

DAS Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija - Tehnološko-metalurški fakultet u Beogradu - nastavni plan i program

 

 

 

 

Podeli

Slični studijski programi

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više