Kragujevac, Srbija
Informacione tehnologije
Doktorske studije
4000.00 EURO
6 semestra
Srpski

Nakon završenih doktorskih akademskih studija student stiče naučni naziv doktor nauka – računarske nauke. Savladavanjem datog studijskog programa student je osposobljen da samostalno vodi originalna i naučno relevantna istraživanja, da kritički procenjuje istraživanja drugih, kao i za dalje naučno usavršavanje.

 

Doktorske akademske studije traju 3 godine (6 semestara), obim studija je 180 ESPB. 

 

Upis kandidata se vrši na osnovu konkursa koji raspisuje Univerzitet u Kragujevcu, a sprovodi Prirodno-matematički fakultet. Na doktorske akademske studije mogu se upisati:

 • magistri informatike/računarskih nauka (VII2 stepen stručne spreme);
 • specijalisti informatike/računarskih nauka;
 • studenti poslediplomskih (magistarskih ili specijalističkih) studija informatike/računarskih nauka prema propisima koji su važili pre stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju, ako su na diplomskim studijama ostvarili procečnu ocenu ne manju od 8,00;
 • lica sa završenim master akademskim studijama iz oblasti informatike/računarskih nauka, obima 300 ESPB, sa prosečnom ocenom ne manjom od 8,00 na svim nivoima studija;
 • lica sa završenim četvorogodišnjim diplomskim studijama iz oblasti informatike/računarskih nauka, koje odgovaraju obimu od 300 ESPB, prema propisima koji su ažili pre stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju, ako su na diplomskim studijama ostvarili prosečnu ocenu ne manju od 8,00;
 • lica sa završenim master akademskim studijama iz oblasti srodnih informatici, koje odgovaraju obimu od 300 ESPB, sa prosečnom ocenom ne manjom od 8,00 na vim nivoima studija (srodnost oblasti utvrđuje Veće katedre Instituta za matematiku i informatiku);
 • lica koja su stekla ekvivalentno obrazovanje u inostranstvu (ako takvim licima srpski jezik nije maternji, neophodna je potvrda o znanju srpskog jezika, koju izdaje odgovarajuća ustanova).

Za upis na doktorske studije neophodno je poznavanje engleskog jezika. Proveru znanja jezika vrši Prirodno-matematički fakultet.

 

Broj studenata koji se upisuju na studijski program predlaže Fakultet, a na osnovu inicijalnog predloga Veća katedre Instituta za matematiku i informatiku. Vlada

 

Republike Srbije određuje broj studenata koji će se finansirati iz budžeta, odnosno broj onih koji će se sami finansirati. Doktorske akademske studije su u skladu sa Bolonjskom deklaracijom (traju 3 godine, 6 semestara, 180 ESPB). Studijski program obuhvata obavezno i izborno područje edukacije studenata i izradu i odbranu doktorske disertacije. Studijski program se realizuje kroz predavanja (p) i studijski istraživački rad (s).

 

Ciljevi studijskog programa su:

 • postizanje naučnih sposobnosti i akademskih veština koje omogućavaju samostalan naučni i istraživački rad;
 • osposobljavanje studenata za ostvarivanje i primenu originalnih naučnih dostignuća, kako u računarskim, tako i u drugim naukama;
 • osposobljavanje studenata za korišćenje stručne i naučne literature i savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija u sticanju znanja iz
 • oblasti računarskih nauka i srodnih oblasti;
 • razvoj kreativnih sposobnosti i praktičnih veština potrebnih za budući razvoj karijere;
 • razvijanje svesti o značaju razvoja naučnog podmlatka i osposobljavanje studenata za aktivno učešće u tom razvoju;
 • razvijanje svesti studenta o neophodnosti permanentnog obrazovanja, razvoja društva u celini i zaštiti životne sredine;
 • obezbeđivanje akademskog obrazovanja koje izlazi iz usko stručnog okvira i razvijanje svesti o vrednostima savremenog društva.

 

Nastavni plan

DAS računarskih nauka

DAS Računarskih nauka

 

 

Podeli

Slični studijski programi

Loading...

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više