Usled redovnog održavanja, sajt neće biti dostupan, u ponedeljak na utorak, večeras, u periodu od 00.00h do 00.15h. Vraćamo se vrlo brzo! Hvala na poseti!
Subotica
Opšta ekonomija
Doktorske studije
220000.00 RSD
6 semestra
Srpski

Svrha studijskog programa

Svrha studijskog programa Ekonomija je organizovano obrazovanje naučnih-nastavnih i istraživačkih kadrova za budućnost. U okviru obrazovnog sistema posvećuje se izuzetna pažnja osposobljavanju studenata doktorskih studija za samostalan i visoko kvalitetan naučno-istraživački rad na području Evropskih integracija, Finansija, Kvantitativne ekonomije i Agrarne ekonomije i agrobiznisa, u skladu sa potrebama društva. Svrha modula Evropske integracije na Ekonomskom fakultetu u Subotici podrazumeva sticanje obrazovanja najvišeg stepena u naučnim disciplinama koje specificiraju istraživački domen integrativnih tokova u Evropi, sa naglaskom na procesualnost i naturalno usmereni konvergentni dinamizam srpske nacionalne ekonomije.

Spoznaja i ovladavanje naučnim i istraživačkim tehnikama koje proizilaze iz fenomenološkog i kritički funkcionalnog izučavanja evropskog integrativnog okvira su izuzetno društveno opravdane, s obzirom na neophodnost studioznog poznavanja i implementacije sofisticiranih saznanja i tehnika na heterogenom i vertikalno/horizontalno kompleksnom području zaokruživanja Evropske unije kao političko-ekonomskog i institucionalnog operativnog prostora.

Studijski program je oblikovan prema principima Bolonjske deklaracije pri čemu su za uzor uzete doktorske studije na elitnim, pre svega, zapadnoevropskim univerzitetima. Koncipiran je i usmeren na osposobljavanje budućih doktora nauka za naučno-istraživački rad na visokom nivou, saobrazno međunarodnim standardima.

Svrha modula studijskog programa Ekonomija, Finansije, Kvantitativna ekonomija, Agrarna ekonomija i agrobiznis je temeljno upoznavanje i razumevanje povezanosti ekonomskih i matematičkih nauka, savladavanje odgovarajućih kvantitativnih metoda za izučavanje ekonomskih i finansijskih problema, verifikacija savremenih ekonomskih dostignuća kvantitativnim sredstvima, razvijanje kreativnosti u pogledu poboljšanja (modifikacije) postojećih ili čak stvaranja novih kvantitativnih metoda za ekonomska istraživanja, agroekonomska istraživanja, otkrivanje novih povezanosti između ekonomskih, finansijskih i egzaktnih (matematičkih) nauka, osposobljenost doktoranada da još više proširuju delokrug kvantitativnih metoda u korist ekonomske teorije i prakse.

Originalna i naučno relevantna istraživanja omogućavaju razvoj novih tehnologija, metodologija i postupaka koji doprinose opštem razvoju društva.

Pored toga, svrha studijskog programa doktorskih studija je da kroz ovakav sistem obrazovanja doprinosi i razvoju nauke i kritičkog mišljenja putem osposobljavanja kadrova za kritičko procenjivanje istraživačkog rada drugih. Struktura i koncepcija studijskog programa doktorskih studija Ekonomija obezbeđuje sticanje društveno opravdanih i korisnih kompetencija. Svrha studijskog programa Ekonomija je potpuno u skladu sa zadacima, ciljevima i misijom Ekonomskog Fakulteta Subotica.

Svrha izučavanja modula Finansija se odnosi na ovladavanje oblastima finansijskih tržišta, finansijskih instrumenata, savremenim trendovima u bankarstvu, osiguranju, monetarnim i fiskalnim finansijama, međunarodnim finansijama i savremenim aspektima berzanskog i bankarskog prava. Izučavanje modula podrazumeva ovladavanje problematikom institucionih investitora, finansijskih derivata, instrumenata monetarne politike, fiskalne decentralizacije, bankarskih performansi i bankarskog portfolija, zaštite investitora na efektnoj berzi, regulative osiguranja i reosiguranja, režima deviznog kursa, problema dužničke krize, opštih i posebnih pravila bankarskog i berzanskog poslovanja, i slično.

Svrha studijskog programa je da osposobi studente za naučno-istraživački rad i rad u praksi kroz teorijsko-empirijska saznanja o ulozi poljoprivrede u privrednom razvoju, zakonomernostima opšte-privrednog i agrarnog razvoja, kauzalitetu agrarne i ekonomske politike, modeliranju rasta i razvoja agrarnog i ruralnog sektora privrede, ekspanzije agrobiznisa, uloge institucinalnog uređenja i institucionalno-političkih faktora i institucija u oblikovanju razvojnih performansi na makro i na mikro nivou, uloge i fizionomije ekonomske politike u sektorskom razvoju, finasiranju razvojnog procesa celine agrobiznis sektora, odnosno mobilizacije i efikasne alokacije resursa u razvoju ovog sektora, razvojnih tendencija u svetskoj  poljoprivredno-prehrambenoj  ekonomiji i procesa i implikacija globalizacije, kao i planiranju i upravljanju održivog agrarnog i ruralnog razvoja. Imajući u vidu resursne potencijale agrarnog sektora u našoj zemlji i nivo konkurentnosti u međunarodnim razmerama, te potrebu da se ostvari što dinamičniji i s drugim privrednim sektorima uravnoteženi razvoj poljoprivrede naučnici i stručnjaci ovog profila su neophodni za kreiranje i implementaciju programa agrarnog i ruralnog razvoja na svim nivoima organizovanja privrednog života.

Svrha studijskog programa Agrarna ekonomija i agrobiznis je da osposobi studente za samostalan studijsko-istraživački i naučni rad i rad u praksi kroz teorijsko-empirijska saznanja o ulozi poljoprivrede u privrednom razvoju, zakonomernostima opšte-privrednog i agrarnog razvoja, kauzalitetu agrarne i ekonomske politike, modeliranju rasta i razvoja agrarnog i ruralnog sektora privrede, ekspanzije agrobiznisa, uloge institucinalnog uređenja i institucionalno-političkih faktora i institucija u oblikovanju razvojnih performansi na makro i na mikro nivou, uloge i fizionomije ekonomske politike u sektorskom razvoju, finasiranju razvojnog procesa celine agrobiznis sektora, odnosno mobilizacije i efikasne alokacije resursa u razvoju ovog sektora, razvojnih tendencija u svetskoj poljoprivredno-prehrambenoj ekonomiji i procesa i implikacija globalizacije, kao i planiranju i upravljanju održivog agrarnog i ruralnog razvoja. Imajući u vidu resursne potencijale agrarnog sektora u našoj zemlji i nivo konkurentnosti u međunarodnim razmerama, te potrebu da se ostvari što dinamičniji i s drugim privrednim sektorima uravnoteženi razvoj poljoprivrede naučnici i stručnjaci ovog profila su neophodni za kreiranje i implementaciju programa agrarnog i ruralnog razvoja na svim nivoima organizovanja privrednog života.

 

Ciljevi studijskog programa

Primarni cilj studijskog programa doktorskih studija na fakultetu je osposobljavanje doktoranata za samostalan istraživački rad.

Cilj studijskog programa je postizanje naučnih kompetencija i akademskih veština iz oblasti Ekonomija. Razvoj kreativnih sposobnosti razmatranja problema i sposobnost kritičkog mišljenja, razvijanje sposobnosti za timski rad i ovladavanje specifičnim praktičnim veštinama potrebnim za obavljanje naučno-istraživačkog i nastavnog rada iz ove oblasti.

Najvažniji deo programa je planiranje i priprema teme doktorske disertacije, sprovođenje istraživanja, pisanje i odbrana disertacije. Studenti su u izboru užih naučnih područja slobodni i samostalni. Oni profiliraju, u saradnji sa mentorom studijskog plana, program koji odgovara njihovom interesovanju, ali i koji je relevantan i aktuelan s obzirom na savremena naučna kretanja u toj oblasti. Kandidati se moraju posebno skoncentrisati na metodologiju i naučni metod u toj oblasti. Značajan cilj studijskog plana je uključivanje doktoranata u obrazovni i naučno-istraživački rad Fakulteta; kojim će se postići sistematsko i seriozno osposobljavanje i regrutovanje najboljih za budući rad na Fakultetu odnosno Univerzitetu. Cilj studijskog programa je da se obrazuje naučni, stručni kadar koji poseduje dovoljno produbljenog znanja, usklađenog sa savremenim pravcima razvoja naučnih disciplina u svetu.

Logična sledstvenost modula Evropske integracije proizilazi iz vertikalne prohodnosti sa osnovnih akademskih i diplomskih, master, studija evropske ekonomije i biznisa koje se izučavaju na Ekonomskom fakultetu u Subotici.

Modul obuhvata napredna znanja ekonomske teorije i analize uključujući i napredne kvantitativno statističke metode s ciljem dubljeg razumevanja prirode i implikacija procesa evropskih integracija.

U modulu Finansija posebno se naglašavaju ciljevi savremenih trendova usmerenih na finansijskim tržištima, monetarnim i fiskalnim finansijama, bankarskom i berzanskom poslovanju, osiguranju, međunarodnim finansijama, specifičnim pravilima i načelima vezanim za bankarsko i berzansko domicilno i međunarodno pravo. Cilj modula jeste da studenti doktorskih studija ovlade problematikom i makro i mikro finansija, a sve u cilju daljeg unapređenja domicilnog i međunarodnog finansijskog tržišta.

Pokrivenost metodološkim i političko-ekonomskim aspektima evropskih integracija, funkcionalno uslovljenih i povezanih sa ekonometrijskim sadržajima dinamičkih procesa, zatim međunarodnim makroekonomskim teorijsko i ekonomskopolitičkim kanalima i mehanizmima, uz konfiguraciju ostalih veoma značajnih segmenata evropskog teorijsko-principijelnog i empirijsko-analitičkog korpusa - tržišta rada i socijalne politike, regionalne, strukturne i kohezione politike, poslovnog morala i sociologije ljudskih resursa u regionalnom kontekstu, skupa sa individualnim sklonostima studenata doktorskih studija u izboru disciplina iz drugih doktorskih programskih sadržaja koje nudi Ekonomski fakultet, ima za cilj stvaranje stručnjaka sposobnog da kvalifikovano, na visokom naučnoistraživačkom nivou prati, tumači, kreira i prediktuje tendencije kretanja evropske i srpske ekonomije u okviru globalnih integrativnih i regionalnih procesa. Krucijalni cilj ovog modula podrazumeva i sposobnost i mogućnost budućih kandidata da se uključe u široko otvoreni proces naučne afirmacije i konkurencije u smislu objavljivanja vlastitih rezultata u međunarodnim i domaćim časopisima, u knjigama i monografijama, da uzmu učešća na međunarodnim naučnim skupovima, u njihovim konsultativnim pozicijama u odnosu na potrebe institucija i biznisa u širem i užem okruženju.

Kvantifikacija ekonomije je do danas dostigla neviđeni nivo. O tome svedoče i dodeljene nagrade Švedske banke za ekonomske nauke u sećanju na Alfreda Nobela u poslednje vreme. Upotreba egzaktnih matematičkih instrumenata je postala veliki izazov za savremene ekonomske nauke. Te promene su jasno prisutne u daljnjem formiranju ekonomskih nauka. Navedene činjenice su doprinele formiranju modula Kvantitativna ekonomija. Cilj modula Kvantitativna ekonomija je da studenti poseduju dovoljno produbljeno znanje za samostalan istrživački rad u oblasti kvantitativnih metoda s posebnim osvrtom na "feedback" koji postoji između matematičkih i ekonomskih nauka kao i za planiranje, pripreme, pisanje i odbrane doktorske disertacije, učešće na naučnim konferencijama, saopštavanje rezultata u naučnim časopisima i uključivanje doktoranada u obrazovni proces. Prilikom definisanja istraživačke i obrazovne struke doktorskih studija vodi se računa da se izaberu takve teme, predmeti, istraživački projekti, koji se vezuju za naučne oblasti, koje se nalaze u žiži interesovanja i predstavljaju osnovu za rešavanje aktuelnih problema savremenog poslovanja. Cilj studijskog programa je takođe i obrazovanje stručnjaka u domenu timskog rada, kao i razvoj sposobnosti za saopštavanje i izlaganje svojih originalnih rezultata naučnoj javnosti. Posebna pažnja se poklanja razvijanju svesti kod studenata za potrebom ličnog doprinosa razvoja društva u celini i zaštite životne sredine.

Ciljevi studijskog programa su u skladu sa osnovnim zadacima i ciljevima Ekonomskog fakulteta Subotica.

Primarni cilj programa doktorskih studija iz oblasti agrarne ekonomije i agrobiznisa je osposobljavanje studenata doktoranata za samostalan studijsko-istraživački i naučni rad, kao i za rad u praksi na rešavanju konkretnih razvojnih problema agrarnog sektora. Program omogućava sticanje znanja i ovladanje veštinama koje su neophodne za obavljanje vrlo složenih upravljačkih i finansijsko-analitičkih poslova iz oblasti razvoja agrarnog i agrobiznis sektora. Program uključuje naučnu i stručnu komunikaciju s neposrednim i širim ekonomskim okruženjem, primarno evropskim. Studijski program je koncipiran u skladu s principima i intencijama Bolonjske deklaracije, pri čemu se nastojalo da bude usklađen s doktorskim studijama koje su organizovane na univerzitetima u neposrednom okruženju i elitnim svetskim univerzitetima s namerom da kod studenata doktorskih studija razvije sposobnost kritičkog promišljanja rezultata naučno-istraživačkog rada i doprinose razvoju nauke na osnovama metodologije naučnih istraživanja.

Takođe, studijski program je koncipiran tako da u celosti bude u skladu sa zadacima, ciljevima i misijom Ekonomskog fakulteta u Subotici.

 

Kompetencije diplomiranih studenata

Studenti koji završe doktorske studije Ekonomija su kompetentni da vode istraživanja i da rešavaju konkretne probleme iz prakse. Poseduju sposobnost kritičkog mišljenja, analize problema, sinteze rešenja i predviđanja ponašanja odabranog rešenja. Jasno razlikuju i predviđaju dobre i loše strane odabranog rešenja.

Okončavanje programa modula Evropske integracije na Ekonomskom fakultetu u Subotici u funkciji je formiranja kompetentnog doktora nauka iz generalno vrlo razuđenog i istovremeno izrazito specifičnog područja bavljenja naučno-istraživačkim radom.

Programska kompozicija doktorskih studija imperativno ukazuje na činjenicu da u startu budući studenti poseduju zavidan nivo znanja, kako, pored podrazumevajuće metodologije naučnog rada per se, tako i iz oblasti teorijsko-metodoloških ekonomskih disciplina, u cilju uključivanja u samostalno, kritičko, proučavanje i savladanje programskih sadržaja tipično evropsko-integrativnog karaktera.

Kompetetivna sposobnost studenata doktorskih studija obuhvata izučavanje i/ili izolaciju odnosno rešavanje problema ili pitanja koja proizilaze iz funkcionalne fenomenološke determinacije i operacionalizacije političke ekonomije evropskih integracija, međunarodno-ekonomskih teorijskih i empirijskih aspekata platno-bilansnih pozicija i režima deviznih kurseva u okviru Evropske unije i evro zone.

Kompetencija se očituje i u ovladavanju veoma perspektivnim i (ne)zahvalnim područjima tržišta rada i osobito, socijalne politike Evropske unije, zatim, regionalne, strukturne i kohezione politike Evropske unije, poslovnog morala u evropskom prostoru, kao i sociologiji ljudskih resursa u regionalnom okviru.

Na osnovu tako usvojenih saznanja i mogućnosti, doktori nauka u oblasti evropskih integracija prepoznaju svoje kompetencije na poslovima priključenja nacionalne ekonomije Evropskoj uniji u okviru eksternih i internih multi/institucionalnih ili poslovnih aranžmana, u bavljenju naučno-istraživačkim i nastavnim radom.

Završetkom studijskog programa, budući doktori nauka stiču sposobnosti i veštine samostalnog naučno-istraživačkog rada na širokom području evropskih integracija, čime se otvara mogućnost za uključivanje u naučno istraživački rad u visokoškolskim institucijama, naučno-istraživačkim institutima kao i u istraživačkim institutima u privredi.

Studenti studijskog programa Ekonomije, modula Finansija, tokom trogodišnjih studija baviće se teorijskim izučavanjem finansijske naučne oblasti, naučno-istraživačkim radom i aktivnim radom na izradi i odbrani doktorske disertacije. U okviru teorijsko-metodoloških disciplina posebno će se staviti naglasak na oblasti koje nisu izučavane ili dovoljno izučavane na osnovnim akademskim i diplomskim akademskim (master) studijama. Teorijsko-metodološka problematika će se odnositi na finansijska tržišta i finansijske instrumente, aspekte monetarnih i fiskalnih finansija, strateško planiranje u domicilnim i međunarodnim bankama, trgovanje sa finansijskim derivatima na finansijskim berzama, determinisanje rizika u osiguranju, međunarodnog platnog prometa i uzansi evropskog bankarskog i berzanskog prava. Naučno-istraživački rad će se odnositi na određene razvojne projekte prvenstveno domicilnog sistema i sistema zemalja u tranziciji.

Po završetku doktorskih studija student će ovladati širom problematikom iz oblasti finansija, bankarstva i osiguranja sa mogućnošću da radi u privrednoj praksi, bankarskim i osiguravajućim institucijama, budžetskim institucijama, naučno-obrazovnim institutima i fakultetima.

  • samostalnost u rešavanju praktičnih i teorijskih problema i dilema u oblasti primene i razvoja finansija, bankarstva i osiguranja,
  • osposobljenost za samostalno organizovanje i sprovođenje naučnih istraživanja u području finansija, bankarstva i osiguranja,
  • mogućnost ličnog uključivanja u realizaciju međunarodnih naučnih projekata ili istraživanja,
  • kompetentnost u pogledu mogućnosti praćenja najsavremenijih saznanja iz naučne oblasti finansija, bankarstva i osiguranja (na engleskom jeziku),
  • ispoljavanje kreativnosti u procesu rešavanja složenih poslovnih problema iz oblasti strateških finansija, strateškog bankarstva i strateškog osiguranja,
  • poštovanje principa međunarodnog etičkog kodeksa i MRS u funkciji dobre naučne prakse,
  • komuniciranje na profesionalnom nivou u svim prilikama, posebno kada je reč o saopštavanju rezultata sopstvenog naučno-istraživačkog rada,
  • kvalitetan naučni doprinos razvoju teorije i prakse primene finansija, bankarstva i osiguranja u svetu i kod nas,
  • sposobnost povezivanja osnovnih znanja iz različitih oblasti i njihova primena,
  • visoki nivo ovladavanja informaciono-komunikacionim tehnologijama u cilju nesmetane komunikacije sa okruženjem.

Svršeni studenti doktorskih akademskih studija Ekonomija, modul Kvantitativne ekonomije su kompetentni za bavljenje naučno-istraživačkim radom i objavljivanje rezultata svojih istraživanja, jer su osposobljeni za produbljivanje znanja i otkrivanje novih pravila, metoda, naučnih istina kao i za verifikaciju (dokazivanje i sl.) dobijenih rezultata u oblasti Kvantitativne ekonomije. Na osnovu prethodnog oni poseduju potrebno znanje da bi učestvovali u nastavnom procesu i preneli saznanja koja poseduju studentima na osnovnim i diplomskim studijama u oblasti Kvantitativne ekonomije. Uspešnim okončanjem doktorskih studija iz modula Agrarna ekonomija i agrobiznis kompetentnost se manifestuje sposobnošću budućih doktora nauka da identifikuju i kreativno rešavaju složene razvojne probleme agrarnog i ruralnog sektora na svim nivoima uz razumevanje i uvažavanje institucionalnih uslova, analiziraju, formulišu i sprovode mere agrarne i ruralne politike, aktivno učestvuju u oblikovanju i implementaciji razvojnih strategija za celinu sektora, region i lokalnu zajednicu na principima održivog razvoja na makro i mikro nivou, racionalno upravljaju materijalnim i ljudskim resursima u skladu s postavljenim razvojnim ciljevima, da realizuju studijsko-istraživački i naučni rad u okviru projekata iz oblasti agrarne i ruralne politike i razvoja, kao i da budu uspešni predavači i nosioci transfera znanja.

 

 

Podeli

Slični studijski programi

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više