Usled redovnog održavanja, sajt neće biti dostupan, u ponedeljak na utorak, večeras, u periodu od 00.00h do 00.15h. Vraćamo se vrlo brzo! Hvala na poseti!
Beograd
Hemija
Doktorske studije
204000.00 RSD
6 semestra
Srpski

Tehnološko-metalurški fakultet u Beogradu organizuje doktorske studije na studijskom programu doktorskih akademskih studija "Hemija“.

 

Program traje tri godine i ima 180 ESPB.

 

Po završetku studijskog programa student stiče akademski naziv doktor nauka - hemijske nauke.

 

Uslovi za upis

Za upis na doktorske studije može konkurisati lice koje ima:

 • Završene master akademske studije, odnosno integrisane studije sa najmanje 300 ESPB bodova, odnosno završene najmanje četvorogodišnje studije po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju i opštom prosečnom ocenom od najmanje 8 na osnovnim akademskim i master akademskim studijama.
 • Završene master akademske studije, odnosno integrisane akademske studije sa najmanje 300 ESPB bodova i opštu prosečnu ocenu manju od 8 ukoliko imaju ostvarene naučne radove objavljene u časopisima sa liste resornog ministarstva pre upisa na doktorske studije i to najmanje ostvarena 2 naučna rada objavljena u časopisima najmanje kategorije M51, M52 ili M53 ili objavljene naučne radove sa konferencija kategorije M31, M33, M61, M63.
 • Potrebno je da su kandidati prethodno završili osnovne akademske studije kao i master akademske studije ili četvorogodišnje studije po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona, u nekoj od sledećih oblasti: sve oblasti u polju tehničko – tehnoloških nauka, hemijske nauke, nauke o zaštiti životne sredine, fizičke nauke, fizičko-hemijske nauke, farmaceutske nauke, medicinske nauke, biološke nauke.
 • U slučaju drugih oblasti mogućnost upisa će se razmotriti uvidom i analizom programa završenih studija, uz molbu kandidata.
 • Na studijski program doktorskih akademskih studija može se bez prijemnog ispita upisati lice koje je započelo doktorske studije u istoj ili srodnoj naučnoj oblasti na drugoj visokoškolskoj ustanovi, pod uslovima utvrđenim studijskim programom. Ovakvo lice može se upisati samo kao samofinansirajući student i ne ubraja se u odobreni broj studenata za određeni studijski program.
 • Student drugog univerziteta, odnosno druge samostalne visokoškolske ustanove, ne može se upisati na Univerzitet, odnosno na visokoškolsku jedinicu u njegovom sastavu, ukoliko mu je do okončanja studijskog programa na visokoškolskoj ustanovi na kojoj je upisan ostalo 60 ili manje ESPB bodova.
 • Lice koje je započelo doktorske studije u istoj ili srodnoj naučnoj oblasti, podnosi zahtev za upis fakultetu, u rokovima određenim konkursom za upis studenata koji raspisuje Univerzitet, a najkasnije do isteka prijave u drugom roku. O podnetom zahtevu odlučuje dekan. Nastavno-naučno veće fakulteta odlučuje o priznavanju položenih ispita. Ukoliko je lice započelo doktorske studije u inostranstvu, kandidat podnosi Univerzitetu zahtev za priznavanje strane javne isprave. Dekan, donosi rešenje o upisu na studijski program koje sadrži i sledeće podatke: broj priznatih ESPB bodova, dužinu trajanja studija i status samofinansirajućeg studenta.

 

Šta mogu da radim posle studija?

Cilj studijskog programa je da obrazuje doktore nauka iz ove oblasti koji će imati kompetencije da primenjuju znanja iz hemije u različitim granama privrede i društva kao što su inženjerstvo novih materijala, razvoj novih hemijskih proizvoda, razvoj novih hemijskih analitičkih metoda i dr. Jedan cilj studijskog programa iz hemije jeste da studenti steknu diplomu koja će u inostranstvu biti uvažavana kao ravnopravna diplomama koje se stiču na evropskim akademskim institucijama. Cilj je takođe, da studenti budu osposobljeni da, po završetku studijskog programa, nađu odgovarajuće zaposlenje bilo u industriji ili u akademskoj sredini, kako u Srbiji tako i u nekoj evropskoj, odnosno bilo kojoj stranoj zemlji. Isto tako, kroz naučnoistraživački rad i izradu doktorske disertacije uz veliku raznovrsnost ponuđenih tema, cilj je da se studenti osposobe za kritičku analizu i rešavanje složenih problema kao i za koncipiranje i rukovođenje originalnim naučnim istraživanjima. Krajnji cilj ovog studijskog programa je da doktori nauka hemije budu osposobljeni za preuzimanje vodeće uloge u unapređivanju nauke i praktičnoj primeni naučnih dostignuća iz oblasti hemije i da na taj način značajno doprinesu razvoju društva u celini.

 

Struktura studijskog programa

Prva godina doktorskih studija – 60 ESPB

Studenti prve godine doktorskih studija:

 1. biraju 5 predmeta od ukupno 20 izbornih predmeta, koji nose između 4 ESPB i 6 ESPB (I semestar)
 2. izrađuju istraživački rad koji nosi 5 ESPB (I semestar)
 3. biraju 5 predmeta od ukupno 24 izbornih predmeta, koji nose između 4 ESPB i 6 ESPB (II semestar)
 4. izrađuju istraživački rad koji nosi 5 ESPB (II semestar)

 

Druga godina doktorskih studija – 60 ESPB

Studenti druge godine doktorskih studija:

 1. polažu završni ispit koji nosi 30 ESPB (III semestar)
 2. izrađuju istraživački rad koji nosi 30 ESPB (IV semestar)

 

Treća godina doktorskih studija – 60 ESPB

Studenti treće godine doktorskih studija:

 1. Izrađuju istraživački rad koji nosi 30 ESPB (V semestar)
 2. izrađuju istraživački rad koji nosi 30 ESPB (VI semestar)

 

Nastavni plan i program

DAS Hemija - Tehnološko-metalurški fakultet u Beogradu - nastavni plan i program

 

 

 

 

 

 

Podeli

Slični studijski programi

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više