Inteligentni sistemi

Univerzitet u Beogradu

Beograd, Srbija
Informacione tehnologije
Doktorske studije
160000.00 RSD
6 semestra
Srpski

Na osnovu člana 98. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS“, broj 88/17), člana 85. Statuta Univerziteta u Beogradu („Glasnik Univerziteta u Beogradu“, broj 201/18), i Odluke Senata o broju studenata za upis studenata u prvu godinu interdisciplinarnog studijskog programa doktorskih akademskih studija – Inteligentni sistemi,

Univerzitet u Beogradu

raspisuje 

Konkurs 

za upis na multidisciplinarne doktorske studije, oblast:

»Inteligentni sistemi«

za školsku 2018/2019. godinu.

Studijski program doktorskih akademskih studija Inteligentni sistemi na Univerzitetu u Beogradu razvijen je kao rezultat Tempus projekta INCOMING (Interdisciplinary Curricula in Computing to Meet Labor Market Needs, broj projekta 530155-TEMPUS-1-2012-1-EE-TEMPUS-JPCR). Osmišljen je sa idejom da omogući naprednim studentima da, nakon završenih diplomskih akademskih studija u nekoj oblasti računarstva, usavrše ranije stečeno znanje i ovladaju metodama i postupcima naučno-istraživačkog rada iz raznih oblasti inteligentnih sistema.

 

Konkretni ciljevi studijskog programa doktorskih akademskih studija Inteligentni sistemi su:

 • unapređenje naučno-istraživačkog i stručnog rada u oblasti inteligentnih sistema na Univerzitetu u Beogradu, kao i u drugim naučno-istraživačkim organizacijama u kojima će raditi budući doktori nauka u ovoj oblasti
 • postizanje vrhunskih naučnih kompetencija i akademskih veština u interdisciplinarnoj oblasti inteligentnih sistema
 • razvoj kreativnih sposobnosti rešavanja problema u oblasti inteligentnih sistema i sposobnosti kritičkog mišljenja
 • produbljivanje znanja u oblasti inteligentnih sistema koje je usklađeno sa savremenim pravcima razvoja ovih sistema u svetu
 • osposobljavanje kadrova da samostalno vode originalna naučna istraživanja i razvijaju nove tehnologije u oblasi inteligentnih sistema

 

Nakon završenih studija na ovom studijskom programu, studenti stiču zvanje doktor nauka - inteligentni sistemi.

 

Uvid u sadržaj studijskog programa se može ostvariti na sajtu studijskog programa Inteligentni sistemi.

 

Uslovi upisa:

Za upis na doktorske studije može konkurisati lice koje ima završene master akademske studije, odnosno integrisane studije sa najmanje 300 ESPB bodova, odnosno završene najmanje četvorogodišnje studije po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona, i opštom prosečnom ocenom od najmanje 8. Takođe mogu konkurisati i lica koja imaju opštu prosečnu ocenu manju od 8, ukoliko imaju ostvarene naučne radove objavljene u časopisima sa liste resornog ministarstva pre upisa na doktorske studije, u skladu sa opštim aktima fakulteta, odnosno Univerziteta.

 

Na doktorske studije može se upisati lice koje zna jedan svetski jezik.

 

Posebni uslovi za upis na studijske programe su sastavni deo odnosnih studijskih programa.

 

Na studije će u školskoj 2018/2019. godini biti upisano maksimalno 20 (dvadeset) studenata. (2 na teret budžeta i 18 samofinansirajućih)

 

Merila za utvrđivanje rasporeda

Redosled kandidata za upis na doktorske studije utvrđuje se na osnovu opšte prosečne ocene ostvarene na osnovnim i master akademskim studijama i intervjua. Opšta prosečna ocena studiranja (OPO) izračunava se na osnovu prosečnih ocena studiranja na osnovnim akademskim studijama (OcOS) i master akademskim studijama (OcMS), ponderisanih dužinom trajanja studijskog programa na osnovnim akademskim i master akademskim studijama izraženom u ESPB bodovima (OSbod i MSbod):

 

Opšta prosečna ocena (OPO) = (OcOS*OSbod+ OcMS*MSbod) / (OSbod+MSbod)

 

Za kandidate koji su završili integrisane studije uzima se prosečna ocena ostvarena na tim studijama, dužina studiranja, ostvareni naučni rezultati i drugi uslovi propisani opštim aktom fakulteta.

 

Za kandidate koji su stekli visoko obrazovanje prema propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona, uzima se prosečna ocena sa osnovnih studija koja uključuje diplomski rad, ukoliko isti postoji.

 

Rangiranje na studijskom programu Inteligentni sistemi - Kandidat može osvojiti maksimalno 100 bodova na osnovu prosečne ocene, objavljenih radova i srodnosti prethodno završenih studija sa oblašću inteligentnih sistema (oblast računarstva, matematike, tehničkih nauka).

 

Prijavljeni kandidati biće rangirani u skladu sa opštom prosečnom ocenom na prethodnim  studijama (maksimalno 60 bodova), svojim publikacijama u časopisima sa SCI liste čiji je impact factor veći od 0 (maksimalno 20 bodova), kao i srodnošću prethodno završenih studijskih programa sa oblašću inteligentnih sistema (maksimalno 20 bodova).

 

Vrednovanje publikacija vrši se na sledeći način:

 • svaka publikacija kategorije M11 ili M21 nosi 8 poena
 • svaka publikacija kategorije M22 nosi 5 poena
 • svaka publikacija kategorije M23 nosi 3 poena
 • ostale publikacije nose 0 poena
 • svaka publikacija se množi koeficijentom koji predstavlja poziciju kandidata u listi autora publikacije, i to:
  • S1 = 1 (jedini autor)
  • S11 = 0.6 (prvi od dva autora)
  • S12 = 0.5 (prvi od tri ili više autora)
  • S21 = 0.4 (drugi od dva autora)
  • S22 = 0.3 (drugi od tri ili više autora)
  • S31 = 0.2 (treći od tri autora)
  • S32 = 0.1 (treći od četiri ili više autora)
  • S4x = 0.5 (četvrti, peti, šesti,... autor)


Srodnost predhodnih studija vrednuje se na sledeći način:

 • osn. studije iz TTN ili prirodno-matematičkih nauka na UB, master/magistratura iz TTN ili prirodno-matematičkih nauka na UB - 20 poena
 • osn. studije iz TTN ili prirodno-matematičkih nauka na UB, master/magistratura iz drugih oblasti na UB - 19 poena
 • osn. studije iz drugih oblasti na UB, master/magistratura iz TTN ili prirodno-matematičkih nauka na UB - 18 poena
 • osn. studije iz drugih oblasti na UB, master/magistratura iz drugih oblasti na UB - 17 poena
 • osn. studije iz TTN ili prirodno-matematičkih nauka na UB, master/magistratura iz TTN ili prirodno-matematičkih nauka na drugom univerzitetu - 18 poena
 • osn. studije iz TTN ili prirodno-matematičkih nauka na UB, master/magistratura iz drugih oblasti na drugom univerzitetu - 17 poena
 • osn. studije iz drugih oblasti na UB, master/magistratura iz TTN ili prirodno-matematičkih nauka na drugom univerzitetu - 16 poena
 • osn. studije iz drugih oblasti na UB, master/magistratura iz drugih oblasti na drugom univerzitetu - 15 poena
 • osn. studije iz TTN ili prirodno-matematičkih nauka na drugom univerzitetu, master/magistratura iz TTN ili prirodno-matematičkih nauka na drugom univerzitetu - 16 poena
 • osn. studije iz TTN ili prirodno-matematičkih nauka na drugom univerzitetu, master/magistratura iz drugih oblasti na drugom univerzitetu - 15 poena
 • osn. studije iz drugih oblasti na drugom univerzitetu, master/magistratura iz TTN ili prirodno-matematičkih nauka na drugom univerzitetu - 14 poena
 • osn. studije iz drugih oblasti na drugom univerzitetu, master/magistratura iz drugih oblasti na drugom univerzitetu - 13 poena

 

Za upis na ove studije primenjuju se i Opšte odredbe konkursa za upis studenata na doktorske studije Univerziteta u Beogradu za školsku 2018/2019. godinu, koje su dostupne na adresi

 

Doktorske studije iz oblasti Inteligentni sistemi:

Školarina za domaće državljane iznosi 160.000,00 dinara (stošesdesethiljada dinara), a za strance 4000 evra (četrihiljade evra).

Školarinu je moguće platiti u četiri rate.

 

U prijavi na Konkurs kandidati podnose:

 • kratku biografiju (maksimalno 200 reči) i podatke o eventualnom radnom iskustvu
 • popunjen prijavni list koji će biti dostupan na sajtu Univerziteta
 • diplomu o završenim studijama ili stečenom akademskom stepenu magistra nauka
 • dokaze koji se odnose na ostvarene naučne radove (samo bibliografske reference i DOI brojeve radova iz časopisa sa SCI liste čiji je impact factor veći od 0; ne treba prilagati fotokopije samih radova)
 • dokaz o znanju jednog svetskog jezika

Troškovi konkursa su 2.500 dinara (ž.r Univerziteta br: 840-1835666-14, poziv na br. 415)

 

Konkursni rokovi 

Prijavljivanje kandidata za upis na prvu godinu doktorskih akademskih studija je do 05.10.2018. godine.

 

Programski savet studija obaviće intervju sa svim prijavljenim kandidatima do 09. oktobra 2018. godine u zgradi Rektorata Univerziteta u Beogradu, Studentski trg br. 1.

 

Prijave se podnose lično na adresu rektorata Univerziteta u Beogradu, Studentski trg br. 1, Kancelarija br. 21.

 

Važna napomena: Sve prijave na konkurs moraju biti podnete zaključno sa 05.10.2018. godine.

 

Za sve dodatne informacije obratiti se na telefon: 011 3207-466, odnosno na adresu jasmina.jokic@rect.bg.ac.rs.

 

Podeli

Slični studijski programi

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više