Menadžment zdravstvenog sistema

Fakultet organizacionih nauka

Beograd
Menadžment
Doktorske studije
288000.00 RSD
6 semestra
Srpski

Fakultet organizacionih nauka u Beogradu organizuje doktorske studije na studijskom programu doktorskih akademskih studija "Menadžment zdravstvenog sistema".

 

Program traje 3 godine i ima 180 ESPB bodova.

 

Uslovi za upis

Pravo upisa na doktorske studije ima lice koje je završilo prethodni ciklus studija na Fakultetu organizacionih nauka ili je steklo zvanje sa liste zvanja Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje Republike Srbije koje pripada istoj ili srodnoj naučnoj oblasti. U prvu godinu doktorskih studija može se upisati lice koje ima završene osnovne akademske i master akademske studije, odnosno integrisane studije sa najmanje 300 ESPB bodova, odnosno završene najmanje četvorogodišnje studije po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju i opštom prosečnom ocenom od najmanje 8 na osnovnim akademskim i master akademskim studijama, odnosno integrisanim studijama. Može se upisati lice koje ima završene osnovne akademske i master akademske studije, odnosno integrisane studije, sa najmanje 300 ESPB bodova sa prosečnom ocenom manjom od 8 i ostvarene naučne radove objavljene u časopisima sa liste resornog ministarstva pre upisa na doktorske studije, u skladu sa opštim aktima fakulteta. Ukoliko student ima opštu prosečnu ocenu manju od 8, mora da ima objavljene naučne radove u časopisima sa liste resornog ministarstva u obimu ne manjem od 4 boda, što se ocenjuje na osnovu dostavljene liste naučnih radova i kopija samih radova, a prema Tabeli bodova za ocenu ostvarenih naučnih rezultata koja je priložena. Ti bodovi su uslov za konkurisanje i ne ulaze u ukupne bodove za formiranje rang liste. Diploma o završenom prvom stepenu visokog obrazovanja na akademskim studijama koju je kandidat stekao uz priznavanje dela studijskog programa strukovnih studija prvog stepena, smatra se valjanom za upis na treći stepen studija samo ukoliko obim priznatih ispita sa studijskog programa strukovnih studija ne prelazi 30 % ukupnog obima studijskog programa akademskih studija na kom je diploma stečena (72/240 ESPB bodova, odnosno 54/180 ESPB bodova u skladu sa Pravilnikom o standardima i postupku za akreditaciju studijskih programa.

 

Struktura studijskog programa

Prva godina doktorskih studija - 60 ESPB

Studenti prve godine doktorskih studija:

  1. polažu tri obavezna predmeta koji nose po 10 ESPB (I semestar)
  2. polažu tri obavezna predmeta koji nose po 10 ESPB (II semestar)

 

Druga godina doktorskih studija - 60 ESPB

Studenti druge godine doktorskih studija:

  1. polažu jedan obavezan predmet koji nosi 10 ESPB (III semestar)
  2. biraju četiri predmeta od ukupno 17 izbornih predmeta, koji nose po 5 ESPB (III semestar)
  3. izrađuju laboratorijski istraživački rad na Pristupnom radu za doktorsku disertaciju (IV semestar)
  4. polažu predmet "Izrada i odbrana Pristupnog rada za doktorsku disertaciju, koji nosi 30 ESPB (IV semestar)

 

Treća godina doktorskih studija - 60 ESPB

Studenti treće godine doktorskih studija:

  1. izrađuju studijski istraživački rad na izradi doktorske disertacije (V semestar)
  2. izrađuju i brane doktorsku disertaciju koja nosi 60 ESPB (VI semestar)

 

Nastavni plan i program

DAS Menadžment zdravstvenog sistema - Fakultet organizacionih nauka u Beogradu - neastavni plan i program

 

 

 

Podeli

Slični studijski programi

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više