Metodika razredne nastave

Pedagoški fakultet u Užicu

Užice
Pedagoške nauke
Doktorske studije
110000.00 RSD
6 semestra
Srpski

Učiteljski fakultet u Užicu realizuje doktorske studije iz metodike razredne nastave. Ukupno trajanje doktorskih studija je 3 godine (6 semestara), za koje vreme student treba da sakupi najmanje 180 ESPB bodova (po 30 u svakom semestru).

 

Cilj doktorskih studija iz metodike razredne nastave jeste osposobljavanje studenata za naučno-istraživački rad u metodici razredne nastave, unapređivanje nastavne prakse i realizaciju nastave na matičnom fakultetu.

 

Ishodi doktorskih studija Metodike razredne nastave su naučne i stručne kompetencije koje studentima omogućuju da se uključuju u naučno-istraživačke projekte nacionalnog i međunarodnog značaja, da objavljuju naučne radove u oblasti metodike razredne nastave i realizuju nastavu na matičnom fakultetu.

 

Naučni naziv koji studenti dobijaju završetkom doktorskih studija je: doktor nauka - metodika razredne nastave.

 

Uslovi za upis doktorskih studija su prethodno završene akademske studije u petogodišnjem trajanju (300 ESPB bodova: 240 na osnovnim akademskim studijama i 60 na diplomskim akademskim studijama) iz oblasti društveno-humanističkih nauka sa najmanjom prosečnom ocenom 8,00 u toku studija i najmanjom prosečnom ocenom 9.00 iz metodika nastave. Na doktorske studije mogu se upisati i lica koja su po prethodnim zakonima završila fakultet i odbranila magistarski rad u srodnoj naučnoj oblasti. Kandidat koji je prethodno odbranio magistarski rad upisuje u 3. godinu doktorskih studija uz priznavanje odgovarajućih ESPB bodova na osnovu položenih ispita.

 

Lista predmeta sastoji se od: tri zajednička obavezna predmeta (prvi semestar – 30 ESPB), tri izborna bloka za stručne i metodičke predmete (drugi i treći – 60 ESPB), izborni blok koji se odnosi na izradu i evaluacije projekta doktorske disertacije (četvrti semestar – 30 ESPB) i izrade doktorske disertacije (peti i šesti semestar – 60 ESPB).

 

Struktura studijskog programa u pogledu broja i vrste obaveznih i izbornih predmeta usklađena je sa Standardima za akreditaciju, savremenim pravcima razvoja metodike razredne nastave i usaglašena sa programima srodnih doktorskih studija na vodećim evropskim i svetskim univerzitetima.

 

Vrednost doktorske disertacije iznosi 90 ESPB (30 ESPB za izradu i evaluaciju projekta doktorske disertacije i 60 ESPB za samu izradu disertacije).

 

Doktor nauka - metodika razredne nastave osposobljen je za:

  • samostalno rešavanje praktičnih i teorijskih problema u oblasti vaspitanja i obrazovanja na mlađem školskom i predškolskom uzrastu;

  • samostalno planiranje i realizaciju istraživanja didaktičko-metodičkih problema uz korišćenje složenijih metodičkih postupaka i nivoa interpretacije rezultata istraživanja;

  • originalna istraživanja koja doprinose proširivanju granica saznanja u didaktičko-metodičkim naukama čiji su rezultati razumljivi i na međunarodnom nivou;

  • uključivanje u međunarodne naučno-istraživačke projekte;

  • realizaciju i razvoj novih postupaka i tehnologija u oblasti didaktičko-metodičkih nauka;

  • kritičku analizu, procenu i sintezu novih i složenijih ideja u oblasti didaktičko-metodičkih nauka;

  • raznovrsnu komunikaciju na naučnom i profesionalnom nivou kroz objavljivanje radova u referentnim međunarodnim časopisima i saopštavanja na međunarodnim naučnim skupovima;

  • promociju obrazovnog i kulturnog napretka u akademski profesionalnom okruženju;

  • poštovanje principa etičkog kodeksa dobre naučne prakse.

 

 Nastavni plan

Medotika razredne nastave

 

 

 

Podeli

Slični studijski programi

Loading...

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više