Poslovna ekonomija i menadžment

Ekonomski fakultet u Subotici

Subotica, Srbija
Opšta ekonomija
Doktorske studije
220000.00 RSD
6 semestra
Srpski

Svrha studijskog programa

Svrha studijskog programa Poslovna ekonomija i menadžment je organizovano obrazovanje naučnih-nastavnih i istraživačkih kadrova za budućnost. U okviru obrazovnog sistema posvećuje se izuzetna pažnja osposobljavanju studenata doktorskih studija za samostalan i visoko kvalitetan naučno-istraživački rad na području menadžmenta i preduzetništva, poslovnih finansija, računovodstva i revizije, marketinga i trgovine, u skladu sa potrebama društva. Originalna i naučno relevantna istraživanja omogućavaju razvoj novih tehnologija, metodologija i postupaka koji doprinose opštem razvoju društva.

Pored toga, svrha studijskog programa doktorskih studija je da kroz ovakav sistem obrazovanja doprinosi i razvoju nauke i kritičkog mišljenja putem osposobljavanja kadrova za kritičko procenjivanje istraživačkog rada drugih. Struktura i koncepcija studijskog programa doktorskih studija Menadžment i biznis obezbeđuje sticanje društveno opravdanih i korisnih kompetencija. Svrha studijskog programa Menadžment i biznis je potpuno u skladu sa zadacima, ciljevima i misijom Ekonomskog Fakulteta Subotica.

Studijskom programu Poslovna ekonomija i menadžment, modul - Preduzetnički menadžment Fakultet je posvetio izuzetnu pažnju obzirom na to da obrazovanje na ovom nivou nije praktikovan u našoj zemlji. Mogli smo samo pratiti i analizirati praksu drugih fakulteta - univerziteta u Evropi i svetu i nastojati da od onoga što je u svetu opšte prihvaćeno, implementiramo u ovaj obrazovni stepen. Pri tome smo to morali činiti imajući u vidu koja je to struktura iz koje se regrutuju naši budući polaznici. Znači, morali smo uvažiti ono što je u svetu najsavremenije, a sa druge strane da ispravno procenimo pod kojim i kakvim uslovima možemo prihvatiti polaznike doktorskih studija u nas. Naime, ti se polaznici regrutuju iz redova onih koji su pošli i završili nekadašnje poslediplomske studije ili su iz redova onih koji su počeli poslediplomske studije a nisu ih priveli kraju. Za sada se moraju tražiti prelazna rešenja obzirom na to da će se proces obrazovanja po novom nastavnom planu (Bolonja) tek za koju godinu privesti kraju (prvi i drugi nivo).

Doktorske studije, znači moraju biti podobne za prihvat kandidata koji su se obrazovali u ranijem obrazovnom sistemu (nastavni plan), ali pri tome moraju biti kompatibilni i sa programima doktorskih studija drugih fakulteta u zemlji i drugih fakulteta u Evropi i svetu. Pored ovih zadataka, program doktorskih studija mora biti okrenut ka budućnosti, mora respektovati one izazove, unutrašnje (nacionalne) i spoljne (međunarodne) kojima je naš fakultet izložen. Ovim smo ukratko opisali šta je zapravo ono što kao ishod, kao svrhu, ovoga programa ističemo. Želeli smo ponuditi takav program koji će istovremeno biti savremen i okrenut ka budućnosti, ali i realističan u smislu onoga potencijala na koji u postupku regrutovanja polaznika doktorskih studija iz ranijeg obrazovnog sistema možemo računati, sve dok ne pristignu "čiste" generacije novog nastavnog plana.

Doktorske studije unose, što je i razumljivo dosta novina u odnosu na dosadašnje nivoe obrazovanja. Polaznici doktorskih studija se moraju oprobati i dokazati koliko u naučnoistraživačkom procesu toliko i u obrazovnom procesu. Program predviđa razne oblike aktivnosti u jednoj, odnosno, drugoj oblasti, što polaznike vodi na ona područja rada na kojima će potražnja za stručnjacima -specijalistima, biti najveća.

Svrha studijskog programa Menadžment i biznis - modul Marketing je obrazovanje stručnjaka tj.

doktora nauka iz oblasti menadžment i biznis - marketing u skladu sa potrebama savremene nauke, razvoja i privređivanja privrede i društva. Navedeni proces u funkciji je razvoja nauke u oblasti marketinga u formi naučnog doprinosa koji studenti daju u okviru izrade naučnih radova kao i doktorske disertacije.

Pored toga, svrha doktorskih akademskih studija - modul marketing je i u izgrađivanju naučno zasnovanog kritičkog stava studenata ovih studija ka preovlađujućim stavovima u dinamičnoj oblasti marketinga kao i ka alternativnim viđenjima pravaca razvoja marketinga kao naučne discipline. Obzirom na praktičnu prirodu marketinga tj. njegovu primenljivost u poslovnoj praksi preduzeća, na nivou raznih obuhvata teritorijalnih zajednica kao i na, danas sve više prisutnom, nivou globalne ekonomije, kao veoma bitnu svrhu studijskog programa moguće je navesti sticanje operativnih znanja u smislu mogućnosti primene savremenih teorijskih postulata na mikro i makro nivou odvijanja poslovnih delatnosti.

U okviru studijskog programa - modul marketing, ostavljena je mogućnost izbora i predmeta koji su iz oblasti trgovine i poslovne logistike čime se dobija na interdisciplinarnosti u usvajanju i primeni znanja iz oblasti koje su blisko povezane sa odvijanjem marketing aktivnosti posmatrane na bilo kom od postojećih nivoa njegove primene.

Studijski program doktorskih studija Menadžment i biznis - modula marketing u potpunosti je u skladu s misijom i ciljevima Ekonomskog fakulteta Subotica te na taj način čini deo ukupnih napora ove visokoškolske institucije u obrazovanju kvalitetnih stručnjaka za potrebe razvoja domaće i strane privrede.

Modul Poslovne finansije, računovodstvo i revizija predstavlja jedan od najaktuelnijih programa, te stoga je predviđen značajan broj studenata da se upiše na ovaj studijski program, jer je isti posebno atraktivan za poslovnu praksu.

Studijski program je koncipiran saglasno savremenim svetskim stremljenjima i istraživanjima iz oblasti poslovnih finansija i računovodstva i revizije. Studijskim programom se obezbeđuje sticanje kompetentnog znanja neophodnog za ekonomiste koji treba da rade na naučno-istraživačkim radovima i na razvoju teorije i prakse u finansijsko-računovodstvenim službama, revizorskim institucijama, budžetskim institucijama. Ovim studijskim programom potvrđuje se društvena opravdanost i korisnost studiranja ove naučne oblasti.

 

Ciljevi studijskog programa

Primarni cilj studijskog programa doktorskih studija na fakultetu je osposobljavanje doktoranata za samostalan istraživački rad.

Cilj studijskog programa je postizanje naučnih kompetencija i akademskih veština iz oblasti Menadžment i biznis. Razvoj kreativnih sposobnosti razmatranja problema i sposobnost kritičkog mišljenja, razvijanje sposobnosti za timski rad i ovladavanje specifičnim praktičnim veštinama potrebnim za obavljanje naučno-istraživačkog i nastavnog rada iz ove oblasti.

Najvažniji deo programa je planiranje i priprema teme doktorske disertacije, sprovođenje istraživanja, pisanje i odbrana disertacije. Studenti su u izboru užih naučnih područja slobodni i samostalni. Oni profiliraju, u saradnji sa mentorom studijskog plana, program koji odgovara njihovom interesovanju, ali i koji je relevantan i aktuelan s obzirom na savremena naučna kretanja u toj oblasti. Kandidati se moraju posebno skoncentrisati na metodologiju i naučni metod u toj oblasti. Značajan cilj studijskog plana je naučno-istraživački rad Fakulteta; kojim će se postići sistematsko i seriozno osposobljavanje i regrutovanje najboljih za budući rad na Fakultetu odnosno Univerzitetu. Cilj studijskog programa je da se obrazuje naučni, stručni kadar koji poseduje dovoljno produbljenog znanja, usklađenog sa savremenim pravcima razvoja naučnih disciplina u svetu. Prilikom definisanja struke doktorskih studija vodi se računa da se izaberu takve teme, predmeti, istraživački projekti, koji se vezuju za naučne oblasti, koje se nalaze u žiži interesovanja i predstavljaju osnovu za rešavanje aktuelnih problema savremenog poslovanja. Cilj studijskog programa je takođe i obrazovanje stručnjaka u domenu timskog rada, kao i razvoj sposobnosti za saopštavanje i izlaganje svojih originalnih rezultata naučnoj javnosti. Posebna pažnja se poklanja razvijanju svesti kod studenata za potrebom ličnog doprinosa razvoja društva u celini i zaštite životne sredine.

Ciljevi studijskog programa su u skladu sa osnovnim zadacima i ciljevima Ekonomskog fakulteta Subotica.

Program je koncipiran tako da ostavlja veliku slobodu kandidatima da shodno svom interesovanju, svojim ambicijama i budućem ili trenutnom profesionalnom opredeljenju biraju osim obaveznih i izbornih predmeta ovoga modula takođe i jedan izborni predmet iz drugih studijskih programa (Ekonomija i Poslovna informatika) kao i izborni predmet iz drugih modula istog studijskog programa (Poslovne finansije, Računovodstvo i revizija i modul Marketing). Bogatstvo i raznolikost ponude izbornih predmeta drugih studijskih programa najbolje možemo ilustrovati brojem od čak 34 discipline od kojih mogu birati, odnosno mogu birati od 14 nastavnih disciplina drugih modula istog studijskog programa. Praktično, polaznici doktorskih studija mogu u velikoj meri sami oblikovati svoj budući naučno-obrazovni profil.

U okviru modula Preduzetnički menadžment predviđen je kao zajednički obavezni predmet Teorija menadžmenta i upravljačke tehnologije i sedam izbornih predmeta modula i to: Ekonomija resursima i korporativna efikasnost, Menadžment i razvoj, Međunarodni menadžment ljudskih resursa, Reinženjering biznis procesa, Menadžment istraživačko-razvojnim projektima, Poslovna etika i etika životne sredine i Modeliranje organizacije poslovnih sistema u EU.

Osnovni cilj doktorskog studijskog programa - modul marketing je omogućavanje formiranja samostalnog (ličnog) naučno zasnovanog stava u pogledu pitanja savremenih teorijskih razmatranja primenljivosti i razvoja marketinga u globalnim okvirima privređivanja.

U sklopu ostvarenja primarnog cilja podrazumeva se ovladavanje specifičnim praktičnim veštinama iz domena upravljanja marketingom kao sastavnim delom poslovnog profila marketing stručnjaka pred kojim se nalazi uspešna karijera.

Ciljevi doktorskog studijskog programa - modul marketing, u skladu su sa savremenim pravcima razvoja marketinga, koji u formi holističkog pristupa ovoj poslovnoj delatnosti poseban značaj daje društvenim aspektima primene marketinga tj. njegove uloge u ostvarenju koncepta održivog razvoja, od lokalnog do globalnog nivoa obuhvata.

Bitan cilj u procesu obrazovanja studenata na doktorskim studijama - modul marketing je i dalji razvoj sposobnosti za saopštavanje i izlaganje svojih rezultata naučnih istraživanja stručnoj i široj javnosti, kako putem publikovanja radova u naučnim časopisima tako i putem učešća na neđunarodnim konferencijama i naučnim skupovima.

Sve gore navedeno u potpunosti je u skladu sa osnovnim zadacima i ciljevima Ekonomskog fakulteta Subotica kada je reč o produkovanju kompetentnih stručnjaka iz oblasti menadžmenta i biznisa.

Cilj modula Poslovne finansije, računovodstvo i revizija jeste da razvije kreativnu razvojnu i istraživačku sposobnost, kao i praktične veštine kod studenata da bi efikasnije obavljali deo finansijsko-računovodstvene profesije u oblasti naučno-istraživačkog rada i vaspitnog obrazovanja u delu korporativnih finansija, računovodstvenog izveštavanja i revizije finansijskih izveštaja.

Ciljevi obuhvataju veštine i metode sticanja znanja iz oblasti Poslovnih finansija, Računovodstva i revizije.

 

Kompetencije diplomiranih studenata

Ovladavanje studijskog programa doktorskih studija nije nimalo lak niti jednostavan zadatak, stoga ga preporučujemo samo onim polaznicima koji su spremni na uporan, istrajan i vredan naučno-istraživački rad, ne samo tokom doktorskih studija već i čitavog radnog veka.

U slučaju menadžment orijentacije posebno ističemo značaj navedenih karakteristika jer u uslovima preobražaja društveno-ekonomskog sistema, naglašeni značaj imaju znanja iz oblasti menadžmenta, sa druge strane, ekonomski jaz između privredno visoko razvijenih zemalja i zemalja koje još nisui okončale proces tranzicije je dosta dubok, stoga se ublažavanje tih razlika smatra uslovom priključka. Koliko ćemo u tome biti brzi i uspešni dobrim delom zavisi od naših ulaganja u ljudski kapital što se smatra alternativom investicijama u materijalne faktore proizvodnje. Bazične sposobnosti, veštine, znanja, motivi pa i karakteristike ličnosti odnosno, jednim imenom kompetencije, predstavljaju mogućnost uključivanja u naučno-istraživački rad na visokoškolskim institucijama, naučno-istraživačkim institutima kao i u istraživačkim institutima u privredi. Kompetencije koje se stiču završetkom studija treba da budu zamajac našeg društveno-ekonomskog napretka.

Ova očekivanja nisu niti preterana niti nerealna obzirom na to da se doktorske studije temelje na (1) praćenju predavanja iz zajedničkog obaveznog predmeta modula i izbornog predmeta drugih studijskih programa, kao i (2) predavanja i konsultacije iz izbornih predmeta modula i izbornog predmeta drugih modula istog studijskog programa ali i (3) naučno-istraživačkom radu.

Ovakva sloboda u odabiru užih naučnih područja daje fleksibilnost u izgrađivanju kompetencija. Osim toga očekujemo, od onih studenata koji su nematične struke, takav sinergijski efekat koji će voditi promovisanju ekonomske nauke na onim područjima gde su ekonomske zakonitosti zanemarene. Polaznike Studijskog programa Menadžment i biznis - modul Preduzetnički menadžment, nastojimo pripremiti za rad u uslovima sve strožijih i zahtevnijih standarda kvaliteta, u uslovima pojačane liberralizacije finansijskih i robnih tokova, zatim povećanih zahteva za očuvanjem životne sredine i još mnogo toga drugoga. Ishod navedenih promena teško je predvideti stoga su organizacije prinuđene da stalno tragaju za novim mogućnostima i načinima ostvarivanja konkurentske prednosti. Organizacije i njihov top menadžment će morati da se pripremi za rad u uslovima kada je vreme za donošenje odluka sve kraće, u uslovima kompleksnih odnosa među zaposlenima, kada je informaciona i komunikaciona tehnologija ugrađena u veliki broj međuljudskih interakcija i poslovnih transakcija.

Znanje koje će naši polaznici poneti sa sobom može biti valorizovano na različite načine: razvojem proizvoda, pružanjem usluga, unapređenjem proizvoda ili proizvodnih procesa, kreiranjem tržišnih potreba ili razvojem potpuno nove industrije.

Kompetencije polaznika naših doktorskih studija treba da budu takve da se bez teškoća mogu snaći na navedenim poslovima i u uslovima stalnih promena u internom i eksternom okruženju. Iz redova naših doktoranada će se regrutovati eksperti u oblasti naučno-istraživačkog rada na visokoškolskim institucijama kao i naučno-istraživačkim institutima, obrazovnim institucijama, zatim top menadžeri ali i profesionalci u raznim oblastima (menadžeri ljudskih resursa, proizvodni menadžeri, menadžeri inovacija i razvoja proizvoda, menadžeri istraživačko-razvojnih projekata ali i finansijski, marketing ili drugi menadžeri).

Od naših doktoranada očekuje se da promovišu takav model organizacione strukture koji će omogućiti kreiranje, deljenje i primenu znanja u organizaciji. Oni treba da budu generatori daljeg promovisanja potrebe sticanja znanja, kako bi opravdali sredstva uložena u njihovo edukovanje.

Studenti studijskog programa Menadžment i biznis, modula Poslovne finansije, računovodstvo i revizija, tokom trogodišnjih studija baviće se teorijskim izučavanjem naučne oblasti koja se odnose na poslovne finansije, računovodstvo i reviziju, kao i naučno-istraživačkim radom, odnosno aktivnim radom na izradi i odbrani doktorske disertacije. U okviru teorijsko-metodoloških disciplina posebno će se staviti naglasak na oblasti koje nisu izučavane ili dovoljno izučavane na osnovnim akademskim i diplomskim akademskim (master) studijama. Teorijsko-metodološka problematika će se odnositi na strategijski finansijski i računovodstveni menadžment, korporativne finansije, naprednu analizu bilansnih pozicija, računovodstveno upravljanje troškovima, računovodstveno izveštavanje po pojedinim privrednim oblastima i granama, računovodstvene informacione tehnologije, reviziju finansijskih izveštaja i uzanse evropskog korporacijskog prava. Naučno-istraživački rad će se odnositi na određene razvojne projekte prvenstveno domicilnog sistema i sistema zemalja u tranziciji.

Po završetku doktorskih studija student će ovladati širom problematikom iz oblasti poslovnih finansija, računovodstva i revizije sa mogućnošću da radi u privrednoj praksi, bankarskim i osiguravajućim institucijama, budžetskim institucijama, naučno-obrazovnim institutima i fakultetima.

 

 

Podeli

Slični studijski programi

Loading...

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više