Beograd
Opšta ekonomija
Doktorske studije
na upit
6 semestra
Srpski

pravo i ekonomija

Doktorske studije na Fakultetu za poslovne studije i pravo Univerziteta „Union-Nikola Tesla” u Beogradu traju tri godine, završavaju se odbranom doktorske disertacije i nose 180 ESPB bodova i zvanje doktora pravno-ekonomskih nauka.

Cilj doktorskih studija je da se studenti obuče za naučno-istraživački rad, kao i da se prošire i prodube njihova znanja posebno u oblasti u kojoj će obavljati naučno istraživanje, kako bi se osposobili da izrade kvalitetnu doktorsku disertaciju kao samostalnu monografsku obradu određene teme. Na doktorskim studijama studenti se osposobljavaju za samostalna i originalna naučna i praktično relevantna istraživanja fenomena i problema u oblastima prava i ekonomije.

Akreditovani studijski program doktorskih studija Pravo i ekonomija koncipiran je u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i u skladu s Bolonjskom deklaracijom. Program je sastavljen tako da omogućava savremeno obrazovanje studenata u oblasti prava i ekonomije po odgovarajućim međunarodnim standardima. Program je zasnovan na praksi eminentnih visokoobrazovnih institucija, a utemeljen je na potrebama tržišta rada u našoj zemlji.

Svrha studijskog programa je da studentima omogući sticanje kompetencija izučavanjem specifičnih oblasti prava i ekonomije i sticanje znanja iz savremenih pravaca razvoja prava i ekonomije u svetu. Takođe, svrha studijskog progrma Pravo i ekonomija jeste da podrži razvoj kritičkog mišljenja studenata i da produbi i obogati njihova teorijska, metodološka i aplikativna znanja u oblasti prava i ekonomije kao i da ih osposobi za kritičku evaluaciju naučnih istraživanja i za kritičko komplementarno korišćenje naučnih znanja i instrumenata u procesima naučno argumentovanih i praktično validnih istraživanja.

 

Nastava na prvoj godini obuhvata dva obavezna predmeta (Metodologija naučnog istraživanja i Teorija prava i ekonomije) i dva izborna predmeta od ponuđenih četiri (Organizovani kriminal i korupcija, Korporativno upravljanje, Pravo Evropske unije i Upravljanje korporativnim finansijama). Na dugoj godini student sluša jedan izborni predmet od ponuđena dva (Međunarodni ekonomski i finansijski odnosi i Korporativna bezbednost imovine i informacija). Na ovoj godini student izrađuje i brani seminarski rad i piše rad koji objavljuje u relevantnom naučnom časopisu. Kandidat u toku trećeg i četvrtog semestra treba da učestvuje u radu naučnog skupa na kojem mora imati prihvaćen referat ili saopštenje. U petom i šestom semestru obavlja se studijski istraživački rad koji je neposredno vezan za izradu doktorske disertacije.

Odbrana doktorske disertacije obavlja se po overi šestog semestra. Doktorska disertacija treba da predstavlja izvorni i samostalan naučni rad koji doprinosi razvoju naučne misli i koji svedoči o sposobnosti kandidata da deluje u određenoj naučnoj oblasti kao samostalni istraživač.

Uspešnom obranom doktorske disertacije završavaju se doktorske studije i stiče zvanje: doktor nauka– pravno-ekonomske nauke.

 

Podeli

Slični studijski programi

Loading...

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više