Kosovska Mitrovica
Sociologija
Doktorske studije
100000.00 RSD
6 semestra
Srpski

Budući da je svrha studijskog programa doktorskih studija razvoj kritičkog mišljenja i obrazovanje kadrova osposobljenih da samostalno sprovode originalna i naučno relevantna istraživanja koja doprinose humanističkom razvoju društva i kritički procenjuju domete istraživanja u sociologiji i srodnim naukama, cilj doktorskih studija sociologije jeste:

 

  • osposobljavanje studenata za samostalni, naučno-istraživački rad u sociologiji u oblasti teorijskih i primenjenih istraživanja; razvijanje kritičkog mišljenja o procesima i akterima funkcionisanja društva i društvenih promena;
  • da omogući studentima da prošire i prodube znanja iz metodoloških i opštesocioloških predmeta, kao i da steknu celovite i sistematizovane uvide u sklopu posebnih socioloških disciplina izabranih u skladu sa svojim naučnim afinitetima;
  • upoznavanje studenata sa novijim teorijskim i metodološkim debatama u savremenoj sociologiji, kao i sa najnovijim saznanjima proisteklim iz kvalitetnih iskustvenih istraživanja aktuelnih društvenih problema u svetu, Evropi, regionu i Srbiji; osposobljavanje studenata za korišćenje, interpretiranje i kritiku dostignuća drugih komplementarnih društvenih nauka; razvijanje sposobnosti za timski rad i učešće u interdisciplinarnim i multidisciplinarnim istraživanjima;
  • razvijanje sposobnosti za pedagoški rad na najvišim nivoima obrazovanja u oblasti sociologije (na univerzitetskom nivou). Stečena znanja i sposobnosti svršenim studentima

 

Doktorskih studija sociologije omogućavaju bavljenje:

a) teorijskim i empirijskim naučnim istraživanjima u oblasti društvenih nauka i b) obrazovno-prosvetnim delatnostima u višim i visokim školama, na fakultetima i naučnim institutima.

 

Osim toga, svršeni doktoranti mogu da rade u: agencijama za ispitivanje javnog mnjenja; državnim organima; sferi privrede – u državnim i privatnim kompanijama; kulturnim institucijama; političkim organizacijama; štampanim i elektronskim medijima; institucijama socijalne zaštite; drugim rečima, svuda gde je potrebna stručna sociološka ekspertiza.

 

Pored unapređenja opštih sposobnosti razvijanih i na prethodnim nivoima studiranja (sposobnost analitičkog i sintetičkog načina mišljenja i sposobnosti poređenja; sposobnost kritičke procene argumenata i evidencije, sposobnost za primenu znanja u praksi, sposobnost komunikacije i timskog rada i razvijene profesionalne etike; kompetencija za pedagoški rad), svršeni studenti doktorskih studija sociologije moraju steći sposobnosti za samostalni naučno-istraživački rad u sociologiji.

 

Istraživačke kompetencije su manifestne u sposobnosti studenata da: osmisle i sprovedu kompleksnija istraživanja i samostalno obave složenije tipove analiza prikupljenih podataka i prezentuju rezultate istraživanja. Podrazumevana je i sposobnost kritičkog mišljenja o procesima i akterima funkcionisanja društva i društvenih promena.

 

Uz navedeno studenti će temeljno poznavati određene sociološke probleme (u skladu s vlastitim interesovanjima), razviće sposobnost za korišćenje, interpretiranje i kritiku dostignuća drugih komplementarnih društvenih nauka i sposobnost za pedagoški rad na najvišim nivoima obrazovanja u oblasti sociologije. Stečene sposobnosti na ovom nivou studija sociologije prevashodno su vidljive u sposobnosti za samostalno izvođenje originalnih i relevantnih naučnih istraživanja u oblasti sociologije i pedagoški rad u prenošenju kompleksnih znanja i veština.

 

Deo navedenih kompetencija studenti su u obavezi da demonstriraju kroz studijski istraživački rad koji ishoduje objavljenim naučnim i stručnim radovima i izlaganjima na naučnim skupovima.

 

 

Podeli

Slični studijski programi

Loading...

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više