Specijalna edukacija i rehabilitacija

Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Beograd
Medicina
Doktorske studije
150000.00 RSD
6 semestra
Srpski

Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu organizuje doktorske studije na studijskom programu doktorskih akademskih studija "Specijalna edukacija i rehabilitacija".

 

Program traje 3 godine i ima 180 ESPB bodova.

 

Po završetku studijskog programa student stiče akademski naziv Doktor nauka - Specijalna edukacija i rehabilitacija.

 

Uslovi za upis

Na studijske programe doktorskih akademskih studija Defektologija, Logopedija i Specijalna edukacija i rehabilitacija može se upisati:

 • lice koje je završilo master akademske studije, odnosno integrisane akademske studije sa najmanje 300 ESPB bodova i opštom prosečnom ocenom od najmanje 8 (osam) na osnovnim i master akademskim studijama;
 • lice koje je steklo visoko obrazovanje prema propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju, ukoliko je završio osnovne studije sa prosečnom ocenom najmanje 8 (osam);
 • lice koje je završilo master, akademske studije, odnosno integrisane studije, sa najmanje 300 ESPB bodova i ima opštu prosečnu ocenu manju od 8 (osam) i ostvarene naučne radove objavljene u časopisima sa liste resornog ministarstva pre upisa na doktorske studije;

Na doktorske akademske studije, može se upisati i lice koje ima opštu prosečnu ocenu manju od 8 (osam) ako ima ostvarene naučne rezultate u odgovarajućem obimu, odnosno čiji je ukupan broj bodova najmanje 8 (osam), računat na sledeći način: UB=OPO+(BN:20). UB je ukupan broj bodova, OPO je opšta prosečna ocena, a BN broj bodova dobijen na ostvarene naučne radove, na kojima je kandidat među prva tri potpisana autora ili koautora, objavljene tokom dve godine koje prethode danu objavljivanja konkursa, a koji je definisan u Pravilniku o postupku, načinu vrednovanja i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača. Na doktorske studije može se upisati lice koje zna jedan svetski jezik.

 

Šta mogu da radim posle studija?

Savladavanjem studijskog programa student stiče predmetno specifične kompetencije za:

 • adekvatan izbor i primenu različitih metoda kvalitativnih i kvantitativnih istraživanja u oblasti Specijalne edukacije i rehabilitacije osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju,
 • temeljno poznavanje oblasti koja je relevantna za izradu doktorske disertacije,
 • samostalan naučni rad i kritičko praćenje literature u oblasti Specijalne edukacije i rehabilitacije osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju,
 • praćenje savremenih dostignuća u oblasti Specijalne edukacije i rehabilitacije,
 • korišćenje novih informacionih tehnologija u sticanju znanja iz predmetne oblasti,
 • prezentaciju dobijenih naučnih informacija,
 • pisanje izveštaja, projektnih aplikacija i sl.,
 • primenu stečenih saznanja u rešavanju praktičnih problema i kritičkoj analizi literature iz oblasti Specijalne edukacije i rehabilitacije osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju,
 • veštine komunikacije sa stručnjacima drugih profila u multidisciplinarnom istraživačkom timu.

Sticanjem navedenih kompetencija, svršeni studenti će moći uspešno da prate savremena dostignuća u odgovarajućem području naučnog interesovanja, imaće kritički odnos prema rezultatima sopstvenog istraživanja i usvojiće osnovna načela etičkog postupanja prema osobama sa teškoćama u razvoju u svim fazama istraživačkog procesa.

 

Struktura stuidjskog programa

Prva godina doktorskih studija - 60 ESPB

Studenti prve godine doktorskih stuidja:

 1. Polažu jedan obavezan predmet koji nosi 20 ESPB (I i II semestar)
 2. Biraju jedan predmet iz izbornog bloka 1, od ukupno 2 izborna predmeta, koji nosi 20 ESPB (I semestar)
 3. Biraju jedan predmet iz izbornog bloka 2, od ukupno 2 izborna predmeta, koji nosi 20 ESPB (II semestar)

 

Druga godina doktorskih studija - 60 ESPB

Studenti druge godine doktorskih studija:

 1. Biraju jedan predmet iz izbornog bloka 3, od ukupno 2 izborna predmeta, koji nosi 20 ESPB (III semestar)
 2. Biraju jedan predmet iz izbornog bloka 4, od ukupno 2 izborna predmeta, koji nosi 20 ESPB (III semestar)
 3. Biraju jedan predmet iz izbornog bloka 5, od ukupno 2 izborna predmeta, koji nosi 20 ESPB (IV semestar)

 

Treća godina doktorskih studija - 60 ESPB

Studenti treće godine doktorskih studija:

 1. Izrađuju studijski istraživački rad koji nosi 20 ESPB (V i VI semestar)
 2. Izrađuju i brane doktorsku disertaciju koja nosi 40 ESPB (VI semestar)

 

Nastavni plan i program

DAS Specijalna edukacija i rehabilitacija - Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju - nastavni plan i program

 

 

 

Podeli

Slični studijski programi

Loading...

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više