Novi Pazar, Srbija
Biologija
Master studije
90000.00 RSD
2 semestra
Srpski

Trajanje studija: 1 godina (2 semestra) 60 ESPB
Akademski naziv: MASTER BIOLOG (Mast. biol.)

 

Uslovi za upis na studijski program

Modul Profesor biologije

    Na konkurs za upis na master akademskih studija biologije, modul Profesor biologije mogu se javiti kandidati sa završenim osnovnim akademskim studijama biologije i sakupljenih 240 ESPB bodova, koji su tokom osnovnih akademskih studija biologije sakupili najmanje 18 ESPB bodova iz grupe psiholoških, pedagoških i metodičkih predmeta.

Modul Biomedicina

    Na konkurs za upis na master akademskih studija biologije, modul Biomedicina mogu se javiti kandidati sa završenim osnovnim akademskim studijama biologije ili sa završenim srodnim osnovnim akademskim studijama, koji su sakupili najmanje 240 ESPB bodova.

Struktura studijskog programa

   Strukturu master akademskih studija BIOLOGIJA čine 2 obavezna predmeta, dva izborna modula (Profesor biologije i Biomedicina) i završni rad. Obavezni predmeti obezbeđuju bazično znanje za studente master studija oba modula, kojima se studenti osposobljavaju za pretraživanje stručne i naučne literature, baze podataka, korišćenje računarskih programa u oblasti biologije i izradu završnog rada.

    Strukturu modula čine obavezni i izborni predmeti koji omogućuju studentima sticanje dodatnih znanja i veština iz oblasti nastave biologije i biomedicine.

Modul Profesor biologije

    Strukturu master akademskih studija biologije, modul Profesor biologije čine 1 obavezan predmet, 2 izborna predmeta, studijski istraživački rad, obavezna školska praksa i završni rad. Izborni predmeti su organizovani u 2 izborna bloka. Iz svakog izbornog bloka student bira jedan predmet od ponuđena dva. Izborni predmeti su iz grupe psiholoških, pedagoških i metodičkih predmeta.

Modul Biomedicina

    Strukturu master akademskih studija biologije, modul Biomedicina čine 2 obavezna predmeta, 2 izborna predmeta, studijski istraživački rad i završni rad. Izborni predmeti su organizovani u 2 izborna bloka. Iz prvog izbornog bloka student bira jedan predmet od ponuđena dva. Iz drugog izbornog bloka student bira jedan predmet od ponuđena četiri.

    Studenti master akademskih studija biologije, modul Biomedicina, koji su završili osnovne akademske studije biologije i sakupili najmanje 18 ESPB bodova iz grupe psiholoških, pedagoških i metodičkih predmeta mogu uzeti dodatno izborne premete modula Profesor biologije i odraditi Školsku praksu. Na ovaj način studenti modula Biomedicina stiču neophodnih 36 ESPB bodova iz školske prakse i grupe psiholoških, pedagoških i metodičkih predmeta, što ih čini kompetentnim za rad u oblasti nastave biologije.

    Svaki predmet iz studijskog programa iskazuje se brojem ESPB bodova, a obim studija izražen je zbirom ESPB bodova za jednogodišnje studije (ukupno 60 ESPB). U školskoj godini zbir ESPB bodova odgovara prosečnom ukupnom angažovanju studenata u obimu 40-časovne radne nedelje.Ukupno angažovanje studenta sastoji se od aktivne nastave (predavanja, vežbe, laboratorijske vežb ei studijski istraživački rad), seminara, stručno-istraživačkih projekata, kolokvijuma, ispita. Ukupan broj časova aktivne nastave u školskoj godini na studijskom programu iznosi 600.

Svrha studijskog programa

    Svrha master akademskih studija BIOLOGIJA je obrazovanje stručnjaka iz oblasti biologije, kompetentnih za rad u:

 

 • oblasti nastave biologije (osnovnim školama, gimnazijama i srednjim stručnim školama);
 • istraživačkim i razvojnim laboratorijama različitih medicinskih, farmaceutskih i industrijskih grana;
 • istraživačkim centrima i laboratorijama za ispitivanje i proveru kvaliteta u kojima su primenjiva znanja iz oblasti biologije;
 • organima državne uprave i inspekcijskim službama različitih državnih, privatnih i javnih preduzeća.

 

    Realizacijom master akademskih studija biologije, modul Profesor biologije formira se stručnjak biološkog profila kometentan za rad u oblasti nastave. Savladavanjem studijskog programa studenti stiču specifična znanja neophodna za rad sa učenicima u osnovnim i srednjim školama.

    Realizacijom master akademskih studija biologije, modul Biomedicina formira se stručnjak biološkog profila kometentan za rukovođenje i rad u različitim laboratorijama medicinskih, farmaceutskih i industrijskih grana gde su primenjiva znanja iz biologije, kao i u različitim organima državne uprave i inspekcijskim službama. Savladavanjem jednogodišnjeg studijskog programa, kroz sadržaje obaveznih i izbornih predmeta, studenti stiču specifična znanja i veštine neophodna za rukovođenje i realizaciju laboratorijskog rada, tumačenje i procenu rezultata. Stečeno znanje, kompetencije i veštine na master akademskim studijama biologije, modul Biomedicina predstavljaju osnovu za nastavak obrazovanja na doktorskim akademskim studijama biološkog i srodnih profila.

Ciljevi studijskog programa

    Cilj master akademskih studija BIOLOGIJA je obrazovanje i osposobljavanje visoko stručnog kadra iz oblasti biologije.

    Specifični ciljevi studijskog programa kroz ponuđene izborne module

Modul Profesor biologije

    Cilj studijskog programa master akademskih studija, modul Profesor biologije je da studenti steknu znanja i veštine iz psihološko-pedagoško-metodičkih oblasti, koje su neophodne za rad u nastavi biologije; da razumeju proces učenja; da se osposobe za prenos stečenih znanja iz oblasti biologije učenicima na način primeren njihovom uzrastu; da se osposobe za samostalno koncipiranje i izvođenje teorijske i praktične nastave; da se osposobe za primenu novih informacionih tehnologija i novih metodičkih pristupa u nastavi biologije u skladu sa sposobnostima i potrebama učenika; da razviju kreativan stav prema nastavi biologije.

    Savladavanjem psiholoških, pedagoških i metodičkih predmeta, kao i kroz studijski istraživački rad i školsku praksu ostvaruju se navedeni ciljevi.

Modul Biomedicina

    Cilj studijskog programa master akademskih studija, modul Biomedicina je sticanje znanja i razumevanje bioloških procesa na nivou molekula, ćelije, sistema organa i organizma; razvoj veštine laboratorijskog rada; razvoj sposobnosti integracije stečenih znanja; osposobljavanje studenata za praktičnu primenu stečenih znanja i veština; razvoj kreativnih sposobnosti u uočavanju i rešavanju problema u oblasti biomedicine; razvoj sposobnosti primene kritičkog i samokritičkog mišljenja u analizi sopstvenog i tuđeg rada; osposobljavanje studenata za samostalni i timski rad; razvoj organizacionih sposobnosti i sposobnosti kreiranja politike, obavljanja i rukovođenja poslovima koji zahtevaju znanje iz oblasti biologije; razvijanje sposobnosti prezentovanja rezultata rada stručnoj i široj javnosti; sticanje znanja potrebnih za dalje usavršavanje.

    Navedeni ciljevi se ostvaruju kroz savladavanje teorijsko-metodoloških, naučno-stručnih i stručno-aplikativnih predmeta, kao i kroz laboratorijski i studijski istraživački rad.

Kompetencije diplomiranih studenata

    Savladavanjem master akademskih studija biologije, modul Profesor biologije student stiče sledeće sposobnosti:

 

 • temeljno poznavanje i razumevanje psihološko-pedagoško-metodičkih metoda i tehnika u nastavi biologije;
 • prilagođavanja nastave biologije sposobnostima i potrebama učenika primenom novih informacionih tehnologija i metodičkih pristupa;
 • povezivanja stečenih znanja iz oblasti biologije i metodike u procesu nastave;
 • praćenja i primene najnovih saznanja iz oblasti biologije i nastave;
 • razvoja veština i spretnosti u prenošenju znanja učenicima;
 • upotrebe informaciono-komunikacionih tehnologija za prikupljanje i obradu informacija iz oblasti biologije i nastave;
 • analize i sinteze stečenih znanja iz oblasti biologije i nastavnog procesa i njihove primene u predviđanju rešenja i posledica problema;
 • primene savremenih metodičkih i informacionih metoda u nastavi biologije;
 • kritičkog i samokritičkog mišljenja i pristupa nastavnom procesu;
 • primene stečenih znanja i veština iz psihološko-pedagoško-metodičkih oblasti u realizaciji specifičnih zadataka nastave biologije;
 • komunikacije i saradnje sa učenicima, užim socijalnim i međunarodnim okruženjem;
 • poštovanja etičkih principa u profesionalnom životu i nastavi biologije.

 

    Ishod procesa učenja na studijskom programu master akademskih studija biologije je stručnjak Master biolog koji poseduje biološko i psihološko-pedagoško-metodičko znanje i veštine neophodno za uspešnu realizaciju nastave biologije.

    Savladavanjem master akademskih studija biologije, modul Biomedicina student stiče sledeće sposobnosti:

 

 • temeljno poznavanje i razumevanje strukture i principa funkcionisanja živih sistema na nivou molekula, ćelije i organizma;
 • izvođenja zaključaka o funkciji i interakciji živih sistema primenom savremenih laboratorijskih metoda i tehnika;
 • povezivanja stečenih teorijskih znanja i praktične veštine u stručnom i eksperimentalnom radu;
 • praćenja stručne i naučne literature i primena stečenih znanja u praksi;
 • razvoja veština organizovanja i rukovođenja laboratorijskim radom;
 • upotrebe informaciono-komunikacionih tehnologija za prikupljanje i obradu informacija iz oblasti biomedicine.
 • primene integrisanog znanja i analitičkog pristupa u predviđanju rešenja i posledica interakcije i funkcionisanja bioloških sistema na nivou molekula, ćelije i organizma;
 • ovladavanja laboratorijskim metodama i tehnikama;
 • kritičkog i samokritičkog mišljenja i pristupa u postavljanju hipoteza, planiranju, upravljanju i donošenju odluka;
 • primene stečenih znanja i veština u organizovanju i realizaciji eksperimentalnih istraživanja i tumačenju dobijenih rezultata;
 • rada u timu, prezentovanja rezultata stručnoj i široj javnosti, saradnje sa kolegama iz zemlje i inostranstva;
 • poštovanja etičkih principa u profesionalnom životu, stručnom i naučno-istraživačkom radu.

 

    Ishod procesa učenja na studijskom programu master akademskih studija biologije je stručnjak Master biolog, koji poseduje integrisano znanje i veštine za rad u stručnim i naučno-istraživačkim laboratorijama i institucijama, kao i za dalje obrazovanje na doktorskim sudijama.

 

Kompletan raspored predmeta po semestrima i godinama studija - modul Biomedicina

Kompletan raspored predmeta po semestrima i godinama studija - modul Profesor biologije

Podeli

Slični studijski programi

Loading...

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više