Novi Pazar, Srbija
Opšta ekonomija
Master studije
90000.00 RSD
2 semestra
Srpski

Trajanje studija: 1 godina (2 semestra) 60 ESPB
Akademski naziv: MASTER EKONOMISTA (Mast. ekon.)

 

Struktura studijskog programa

Nastava se ostvaruje kroz stalni kontakt studenata sa nastavnicima i saradnicima putem predavanja, vežbi, konsultacija i mentorski rad.

Studijskim programom diplomskih akademskih studija propisuju se obavezni i izborni predmeti programa. Student je dužan da položi sve obavezne i onaj broj izbornih predmeta koji je propisan studijskim programom.

Oblici izvođenja nastave zavise od tipa nastave i mogu biti aktivna nastava, samostalni rad studenata, kolokvijumi, ispiti, studijski istraživački rad, izrada završnog diplomskog rada.

Svrha studijskog programa

Svrha ovog studijskog programa jeste obrazovanje studenata iz oblasti ekonomije koje obezbeđuju produbljivanje znanja u sledećim oblastima:

  • savremene makroekonomske teorije i politike (razumevanje načina funkcionasanja tržišnih privreda i njihovih implikacija na formulisanje i vođenje ekonomske politike);
  • makroekonomskih i mikroekonomskih aspekata, procesa globalizacije i tranzicije;
  • razumevanje brojnih faktora i aspekata održivog ruralnog razvoja u EU i zemljama u tranziciji;
  • korporativnog upravljanja preduzećem.

 

Ciljevi studijskog programa su:

  • upućivanje studenata u osnovne teorijske, metodološke i aplikativne dimenzije istraživanja u oblasti ekonomije i upravljanja privrednim razvojem;
  • osposobljavanje studenata za razumevanje i dalje proučavanje ključnih, otvorenih pitanja savremene ekonomske teorije i prakse
  • osposobljavanje studenata da tokom studija, a pre svega u okviru studijsakog istraživačkog rada i prilikom izrade i odbrane završnog master rada, steknu znanja i tehnike za samostalno teorijsko i praktično sagledavanje relevantnih problema savremene ekonomske nauke i prakse.

 

Kompetencije diplomiranih studenata

Studenti se osposobljavaju za kvalitativnu i kvantitativnu analizu razvoja nacionalne ekonomije i sprovođenja ekonomske politike kao i samostalno praćenje aktuelnih teorijskih i praktičnih ekonomskih kao i za dalje naučno napredovanje u okviru doktorskih akademskih studija.

Kompletan raspored predmeta po semestrima i godinama studija

Podeli

Slični studijski programi

Loading...

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više