Finansijski menadžment javne uprave

Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu

Kragujevac
Master studije
105000.00 RSD
2 semestra
Srpski

Studijski program master akademskih studija FINANSIJSKI MENADžMENT JAVNE UPRAVE sadrži sve elemente utvrđene zakonom i odgovarajućim opštim aktima:

 1. naziv i ciljevi studijskog programa;
 2. vrsta studija i ishod procesa učenja;
 3. stručni i akademski naziv;
 4. uslovi za upis na studijski program;
 5. lista obaveznih i izbornih studijskih područja, odnosno predmeta sa okvirnim sadržajem;
 6. način izvođenja studija i potrebno vreme za izvođenje pojedinih oblika studija;
 7. bodovna vrednost svakog predmeta iskazana u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova (ESPB bod);
 8. bodovnu vrednost završnog rada na master studijama, iskazanu brojem ESPB bodova;
 9. preduslove za upis pojedinih predmeta ili grupe predmeta;
 10. način izbora predmeta iz drugih studijskih programa;
 11. uslove za prelazak sa drugih studijskih programa u okviru istih ili srodnih oblasti studija;
 12. druga pitanja od značaja za izvođenje studijskog programa.

Sadržaj studijskog programa, pravila studiranja, prava i obaveze studenata i druga pitanja od značaja za izvođenje studijskog programa, biće štampani svake godine kao posebna publikacija i dostupni u elektronskom obliku na zvaničnom sajtu Fakulteta.

 

Studijski program master akademskih studija FINANSIJSKI MENADžMENT JAVNE UPRAVE traje jednu godinu,(2 semestra), ima ukupno 60 ESPB bodova i pripada polju društveno-humanističkih nauka, oblast Ekonomske nauke.

 

Studijski program master akademskih studija FINANSIJSKI MENADžMENT JAVNE UPRAVE daje akademski naziv MASTER EKONOMISTA.

Uslovi upisa na studijski program i drugi bitni elementi studijskog programa i režima studija propisani su Statutom Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu, Pravilnikom o pravilima studija Fakulteta i Pravilnikom o upisu studenata na studijske programe Univerziteta u Kragujevcu.

 

Metode izvođenja nastave zavisiće od tipa nastave, a mogu da budu aktivna nastava, samostalni rad studenata, kolokvijumi, ispiti, studijski istraživački rad i izrada master rada. Aktivna nastava se ostvaruje putem predavanja, vežbi, konsultacija i mentorskog rada. Nastava se ostvaruje kroz stalni kontakt studenata sa nastavnicima i saradnicima. Predavanja, vežbe i konsultacije se održavaju svake nedelje u semestru prema utvrđenom rasporedu.

 

SVRHA STUDIJSKOG PROGRAMA MASTER AKADEMSKIH STUDIJA FINANSIJSKI MENADžMENT JAVNE UPRAVE

Svrha studijskog programa master akademskih studija FINANSIJSKI MENADžMENT JAVNE UPRAVE je obrazovanje studenata iz oblasti finansijskog menadžmenta javne uprave na nivou master akademskih studija, koje obezbeđuje produbljivanje znanja u sledećim oblastima: ocena nameravanih ulaganja i izbor izvora finansiranja u javnoj upravi, ocena efekata donetih odluka u javnoj upravi, analiza finansijskih izveštaja i finansijskih uslova javne uprave, interni i eksterni nadzor javne uprave, budžetiranje i kontrola, upravljačko računovodstvo u javnoj upravi, finansijsko izveštavanje javne uprave, računovodstvo javne uprave, finansiranje projekata u javnoj upravi, menadžment u javnoj upravi, elektronska uprava i analiza javnih politika.

 

Znanja stečena na studijskom programu FINANSIJSKI MENADžMENT JAVNE UPRAVE studentima pružaju mogućnost da uspešno ovladaju savremenim konceptima poslovanja, metodama, standardima, informacionim tehnologijama, tehnikama i veštinama za kompetentno rešavanje ključnih problema sa kojima se suočava javna uprava u savremenim uslovima.

 

Svrha studijskog programa je da, na osnovu produbljenih i unapređenih metodoloških, teorijskih i aplikativnih saznanja, studenti budu osposobljeni za obavljanje složenih analitičkih, projektnih i upravljačkih aktivnosti u oblasti finansijskog menadžmenta, računovodstva, interne i eksterne kontrole i revizije, upravljanja performansama, budžetiranja i kontrole, finansijskog izveštavanja, finansijske analize i fanansiranja projekata u javnoj upravi. Svi ovi problemi se razmatraju u širem kontekstu analize javnih politika, menadžmenta javne uprave i elektonske uprave.

 

Svrha studijskog programa je da studentima pruži kvalitetna fundamentalna, teorijsko-metodološka, naučno-stručna i stručno-aplikativna znanja za njihovo dalje efektivno naučno usavršavanje i uključivanje u obrazovni i naučni proces doktorskih akademskih studija, ali i neophodnu osnovu za efikasno i efektivno uključivanje u rešavanje realnih problema sa kojima se suočava javna uprava u Srbiji.

 

CILjEVI STUDIJSKOG PROGRAMA MASTER AKADEMSKIH STUDIJA FINANSIJSKI MENADžMENT JAVNE UPRAVE

Ciljevi studijskog programa master akademskih studija FINANSIJSKI MENADžMENT JAVNE UPRAVE proizlaze iz osnovnih ciljeva i zadataka Fakulteta i opredeljeni su svrhom studijskog programa. Ciljevi studijskog programa su produbljivanje znanja i razvoj veština studenata u skladu sa savremenim dostignućima u oblasti finansijskog menadžmenta javne uprave koja se odnose na:

 • analizu finansijskog okruženja organizacija javne uprave,
 • finansijsko upravljanje nameravanim ulaganjima, analizu troškova i koristi investicionih projekata i izvore finansiranja javne uprave,
 • kratkoročno finansijsko upravljanje u javnoj upravi,
 • analizu finansijskih izveštaja i finansijskih uslova javne uprave,
 • interni i eksterni nadzor, kao i internu i eksternu kontrolu i reviziju u javnoj upravi,
 • principe, funkcije i proces budžetiranja, budžetsku kontrolu i upravljanje performansama u javnoj upravi,
 • regulatorni okvir i proces finansijskog izveštavanja javne uprave,
 • primenu regulative i gotovinske osnove u računovodstvu javne uprave,
 • finansiranje i povećanje efikasnosti realizacije projekata u javnoj upravi,
 • pristupe menadžmentu i analizu stejkholdera i izazova za uspeh organizacija javne uprave,
 • koncepte, tehnologije i modele elektronske uprave, kao i primenu sistema i servisa elektronske uprave,
 • proces kreiranja i ocene javne politike, teorije i modele javnih politika i analizu motiva i očekivanja aktera u procesu kreiranja javnih politika,
 • osposobljavanje studenata za samostalni i timski rad u rešavanju različitih problema u javnoj upravi i osposobljavanje studenata za samostalni studijski istraživački rad kao osnove za dalje akademske i istraživačke procese u okviru doktorskih akademskih studija.

 

KOMPETENCIJE STUDIJSKOG PROGRAMA MASTER AKADEMSKIH STUDIJA FINANSIJSKI MENADžMENT JAVNE UPRAVE

Studenti koji završe master akademske studije FINANSIJSKI MENADžMENT JAVNE UPRAVE posedovaće opšte kompetencije koje se odnose na: sposobnost analize i sinteze, planiranja i organizovanja, sposobnost rešavanja problema, veštine upravljanja, sposobnost samostalnog i timskog rada, sposobnost komunikacije, sposobnost primene znanja u praksi, sposobnost fleksibilnog prilagođavanja novim situacijama, sposobnost upravljanja projektima, efektivne komunikacije na nacionalnom i međunarodnom nivou i sistemskog pristupa upravljanju rizicima.

 

Studenti će posedovati i predmetno-specifične, odnosno stručne kompetencije koje se detaljnije specificiraju u okviru opisa ishoda učenja u okviru studijskog programa FINANSIJSKI MENADžMENT JAVNE UPRAVE.

 

Studenti dopunjavaju znanja stečena na osnovnim akademskim studijama u cilju primene stečenih znanja i veština za rešavanje konkretnih problema u organizacijama javne uprave, kao i pripreme za dalji naučno-istraživački rad.

 

Kroz studijski program FINANSIJSKI MENADžMENT JAVNE UPRAVE studenti stiču znanja i akademske veštine koje im omogućavaju rešavanje konkretnih problema u organizacijama državne uprave, lokalne samouprave, državne revizije i inspektorata. Studenti se osposobljavaju da primenjuju savremene koncepte finansiranja i ocene investicionih projekata, analize i izbora izvora finansiranja, internog i eksternog nadzora, budžetiranja i kontrole, finansijskog izveštavanja, računovodstva i analize finansijskih izveštaja i finansijskih uslova javne uprave.

 

 

 

Podeli

Slični studijski programi

Loading...

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više