Grafički dizajn

Fakultet umetnosti u Nišu

Niš
Grafički dizajn
Master studije
120000.00 RSD
2 semestra
Srpski

Studijski rogram Master akademske studije – Grafički dizajn je program čiji je osnovni cilj osposobljavanje studenata za bavljenje primenjenom umetnošću i pedagogijom. Kao takav, uporediv je sa studijskim programima grafičkog dizajna na visokoškolskim primenjenim ustanovama u našoj zemlji i zemljama evropskog obrazovnog prostora.

 

Sadržaj studijskog programa je koncipiran u skladu sa zahtevima savremene pedagoške prakse koja omogućava edukovanje likovnog pedagoga i svestrane umetničke ličnosti osposobljene za rad u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama opšte-obrazovnog tipa i umetničkim srednjim školama, interdisciplinarnim istraživačkim, štamparijama, grafičko-dizajnerskim i umetničkim timovima, marketing timovima(agencijama) i rad u ustanovama kulture.

 

Stečena znanja su pretpostavka i preduslov za aktivno učešće u domenu primenjene umetnosti i nastavak usavršavanja na specijalističkim i doktorskim akademskim studijama. Student završetkom studija dobija diplomu Master – primenjenog umetnika Svrsishodnost studijskog programa ogleda se u njegovoj sveobuhvatnosti i mogućnostima višestruke primene, odnosno činjenici da obrazuje studente za samostalnu dizajnersku aktivnost, učešće u radu dizajnerskih i umetničkih timova i institucija kulture, za pedagoški i kreativan rad u predškolskim institucijama ,osnovnim i srednjim školama opšte-obrazovnog tipa i srednjim umetničkim školama.

 

Studijski program Master akademske studije – Grafički dizajn sačinjavaju grupe iz oblasti umetničkih obaveznih predmeta, teorijskoumetničkih obaveznih predmeta i društveno-humanističkih obaveznih predmeta, kao i izbornih predmeta u odgovarajućim procentima predviđenim standardima za polje umetnosti.

 

Za svaki predmet predviđeni su uslovi, cilj, ishod, sadržaj, metode izvođenja nastave, literatura, fond časova predavanja i vežbi i način ocenjivanja.


Nastava se odvija u formi predavanja (grupna-kolektivna teorijska i praktična nastava, grupno-individualne korekture) i vežbi (grupnoindividualna praktična nastava i korekture) čime je omogućeno da se sadržaji i oblici nastave mogu prilagoditi potrebama i interesovanjima svakog studenta posebno.


Nastava se odvija kroz 2 semestra, svi ispiti su jednosemestralni, a student nakon ostvarenih predispitnih obaveza i polaganja ispita stiče određeni broj ESP Bodova.

 

Na studijskom programu Master akademske studije – Grafički dizajn obim studija iskazan u ESP Bodovima je 60 ESP Bodova.

 

Na master akademske studije na studijske programe Fakulteta može se upisati lice koje je završilo odgovarajuće osnovne akademske studije, ostvarilo najmanje 240 ESPB bodova i koje položi prijemni ispit.


Na master akademske studije na studijske programe Fakulteta može se upisati lice koje je steklo odgovarajuće visoko obrazovanje po propisima koji su važili do
10. septembra 2005. godine, u trajanju od najmanje osam semestara i koje položi prijemni ispit.

 

Nastavni plan

Grafički dizajn

 

 

Podeli

Slični studijski programi

Loading...

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više