Beograd, Srbija
Organizacione nauke
Master studije
1800.00 EURO
2 semestra
Srpski

organizacija

ORGANIZACIJA

Diplоmirаnim studеntimа nа оvom studiјskom prоgrаmu sе оmоgućаvа sticаnjе uprаvlјаčkih kоmpеtеnciја zа rеšаvаnjе sаvrеmеnih uprаvlјаčkih prоblеmа iz rаzličitih оblаsti biznisа.

Studеnti trеbа dа dоbiјu оsnоvnа znаnjа iz diјаgnоsticirаnjа prоblеmа pоslоvnih i drugih оrgаnizаciја, dа sаglеdаvајu mеđunаrоdnе еkоnоmskе prоblеmе i dа u sklаdu sа tim prilаgоdе svоје pоslоvnе pоduhvаtе.

Krоz tеоriјskо-prаktičnu dеlаtnоst nа Fаkultеtu i putеm pеrmаnеntih kоntаkаtа sа drugim instituciјаmа, studеnti trеbа dа budu u stаnju dа shvаtе trеnd budućih prоmеnа, аli i dа istimа uspеšnо uprаvlјајu.

Cilj studijskog programa

Osnovni cilj je sticanje istraživačkih i stručnih kompetencija u oblasti organizacije:

  • Osposobljavanje studenata za uključivanje u naučno istraživački rad i rad na projektima;
  • Sticanje znanja iz teorije i prakse organizacije, kao i stručnih znanja i veština potrebnih za rešavanje problema privrednih i neprivrednih organizacija u cilju podizanja njihove konkurentnosti i kontinuiranog razvoja delatnosti;
  • Osposobljavanje za celovito razmatranje problema i sposobnost kritičkog mišljenja;
  • Ovladavanje specifičnim praktičnim veštinama potrebnim za uspešno obavljanje poslova iz oblasti organizacije;
  • Razvijanje veština za korišćenje savremenih informacionih sistema kao podrška u procesu odlučivanja;
  • Podsticanje i razvoj kreativnosti studenata;
  • Razvoj komunikacionih veština;
  • Osposobljavanje za timski rad;
  • Osposobljavanje za razumevanje praktičnih i teorijskih problema radi lakšeg uključivanja u druge oblike učenja i obrazovanja, posebno na akademskim, specijalističkim i doktorskim studijama;
  • Osposobljenost za obavljanje profesionalnih zadataka i rešavanje stručnih problema poštujući odgovarajuće etičke norme;

Poseban cilj je uključivanje najboljih studenata u projekte koji im daju mogućnost da steknu prvo iskustvo i dopunsku zaradu tokom studiranja.

Kako do zvanja master menadžer?

Studijski program traje jednu godinu (dva semestara) na kojima se stiče 60 ESPB. Završetkom studijskog programa student stiče zvanje master menadžer.

Podeli

Slični studijski programi

Loading...

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više