Kragujevac
Informacione tehnologije
Master studije
105000.00 RSD
2 semestra
Srpski

Master akademske studije na studijskom programu Poslovna informatika traju 1 godinu (2 semestra), obim studija je 60 ESPB bodova. U okviru studijskog programa postoje dva modula i to: 1) Elektronsko poslovanje i 2) Veštačka inteligencija u poslovanju.

 

Nakon završenih master akademskih studija poslovne informatike, student stiče stručni naziv Master poslovni informatičar.

 

Savladavanjem datog Studijskog programa student stiče znanja i veštine iz oblasti elektronskog poslovanja i veštačke inteligencije, a koje su trenutno označene kao dve najbitnije odrednice tehnološkog razvoja društva i poslovanja. Stečena znanja takođe predstavljaju dobar osnov za dalje stručno i naučno usavršavanje. 

 

Upis kandidata se vrši na osnovu Konkursa koji raspisuje Univerzitet u Kragujevcu, a sprovodi Ekonomski fakultet. Da bi kandidat konkurisao za upis na master akademske studije, treba da ima završene osnovne akademske studije sa obimom studija 240 ESPB bodova i da položi prijemni ispit (ispit za proveru znanja) i to za modul Elektronsko poslovanje prijemni ispit iz ekonomije ili  informatike, a za modul Veštačka inteligencija u poslovanju prijemni ispit iz informatike. Konačna rang lista za upis na master akademske studije formira se na osnovu opšteg uspeha postignutog na osnovnim akademskim studijama i rezultata ispita za proveru znanja.

 

Pri upisu studija student se opredeljuje za jedan od dva ponuđena modula:

 1. Elektronsko poslovanje - Modul Elektronsko poslovanje nudi mogućnost dubljeg upoznavanja savremenih koncepata elekronskog poslovanja kao što su elektronska trgovina, elektronski sistemi plaćanja, digitalni marketing, menadžment informacioni sistemi, itd.
 2. Veštačka inteligencija u poslovanju - Modul Veštačka inteligencija u poslovanju nudi mogućnost upoznavanja alata, tehnika i metoda veštačke inteligencije i njihove primene u rešavanju poslovnih problema. U okviru ovog modula studenti će se upoznati sa konceptom veštačkih neuronskih mreža, mašinskog učenja, obrade i analize velikih količina podataka, sistema za podršku odlučivanju.

Broj studenata koji se upisuju na Studijski program predlaže Fakultet. Vlada Republike Srbije određuje broj studenata koji će se finansirati iz budžeta, odnosno broj onih koji će se sami finansirati. Redosled kandidata za upis utvrđuje se na osnovu konačne rang liste.

 

Studijski program obuhvata obavezno i izborno područje edukacije studenata i sastoji se od teorijsko-metodoloških (TM), naučno-stručnih (NS) i stručno-aplikativnih (SA) predmeta, neophodnih za sticanje naprednih znanja i veština iz oblasti koje su obuhvaćene studijskim programom. Studijski program se realizuje kroz predavanja (p), vežbe (v) i druge oblike aktivne nastave.

 

Nastava je organizovana po semestrima. Svaki predmet traje jedan semestar. Studije se izvode na srpskom jeziku.

 

Predmeti se dele na obavezne i izborne. Spisak predmeta, raspored po semestrima, broj časova po oblicima aktivne nastave, ukupno opterećenje po semestrima i broj ESPB bodova po svakom predmetu dati su u prilogu. Iz svake grupe izbornih predmeta student bira jedan predmet, tako da ukupan broj ESPB bodova bude bar 60. 

 

Polaganje ispita i ocenjivanje studenata vrši se na način i po postupku utvrđenim opštim aktom Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu.  Student koji nije uspešno savladao obavezni predmet, naredne školske godine, upisuje (sluša i polaže) isti predmet. Student koji nije uspešno savladao izborni predmet, naredne školske godine, može ponovo da upiše isti, ili da se opredeli za drugi izborni predmet. 

Preduslov za upis predmeta, ako postoji, dat je u specifikaciji predmeta.

 

Svrha studijskog programa

Svrha Studijskog programa je obrazovanje master poslovnih informatičara koji će posedovati teorijska, stručna i aplikativna znanja i veštine iz dve, trenutno, najakutelnije oblasti primenjene informatike, elektronskog poslovanja i  veštačke inteligencije. 

 

Studijski program je usklađen sa strategijom razvoja Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu koja podrazumeva modernizaciju nastavnih planova i programa u skladu sa aktuelnim nacionalnim i svetskim trendovima digitalizacije poslovanja i primene veštačke inteligencije u upravljanju poslovanjem.

 

Studijski program ima jasne i prepoznatljive svrhe i društvene uloge:

 • obrazovanje master poslovnog informatičara koji će raditi na poslovima uvođenja i primene sistema i platformi elektronske trgovine, 
 • obrazovanje master poslovnog informatičara koji će raditi na poslovima uvođenja i primene sistema i platformi elektronskog plaćanja, 
 • obrazovanje master poslovnog informatičara koji će raditi na poslovima digitalnog oglašavanja i marketinga,
 • obrazovanje master poslovnog informatičara koji će raditi na dizajniranju i primeni sistema za podršku odlučivanju i menadžment informacionih sistema,
 • obrazovanje master poslovnog informatičara koji će raditi poslovima strukturiranja, skladištenja i analize velikih količina poslovnih podataka,
 • obrazovanje master poslovnog informatičara koji će raditi poslovima razvoja prediktivnih modela primenom tehnika mašinskog učenja i veštačkih neuronskih mreža potrebnih za adekvatno poslovno odlučivanje.


Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu je u okviru Strategije obezbeđenja kvaliteta definisao osnovne zadatke i ciljeve, sa kojima je svrha studijskog programa na master akademskim studijama Ekonomija i poslovno upravljanje u potpunosti usklađena.

 

Ciljevi studijskog programa

Ciljevi Studijskog programa su:

 • osposobljavanje studenta za praktičan rad na poslovima uvođenja sistema i platformi elektronske trgovine, 
 • osposobljavanje studenta za praktičan rad na poslovima uvođenja sistema i platformi elektronskog plaćanja, 
 • osposobljavanje studenta za praktičan rad na poslovima digitalnog oglašavanja i marketinga,
 • osposobljavanje studenta za praktičan rad na sistemima za podršku odlučivanju i menadžment informacionim sistemima,
 • osposobljavanje studenta za praktičan rad na poslovima strukturiranja, skladištenja i analize velikih količina poslovnih podataka,
 • osposobljavanje studenta za praktičan rad na poslovima razvoja prediktivnih modela primenom tehnika mašinskog učenja i veštačkih neuronskih mreža potrebnih za adekvatno poslovno odlučivanje.

Navedeni ciljevi se postižu kroz:

 • sticanje znanja i veština iz oblasti sistema i platformi elektronske trgovine;
 • sticanje znanja i veština iz oblasti sistema i platformi elektronskog plaćanja;
 • sticanje znanja i veština iz oblasti digitalnog oglašavanja i marketinga;
 • sticanje znanja i veština potrebnih za primenu i razvoj sistema za podršku odlučivanju i menadžment informacionih sistema;
 • sticanje znanja i veština potrebnih za primenu i razvoj softverskih alata i tehnika mašinskog učenja i veštačkih neuronskih mreža;
 • sticanje znanja i veština potrebnih za primenu i razvoj softverskih alata i tehnika obrade velikih količina podataka.

Ciljevi Studijskog programa su usklađeni sa strategijom razvoja Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu u pogledu modernizacije nastavnih planova i programa u skladu aktuelnim nacionalnim i svetskim tehnološkim trendovima.

 

Kompetencije diplomiranih studenata

Savladavanjem  studijskog programa student stiče opšte i predmetno-specifične sposobnosti koje su u funkciji kvalitetnog obavljanja stručne, naučne i umetničke delatnosti.

Savladavanjem Studijskog programa student stiče sledeće opšte sposobnosti:

 • sposobnost praćenja i primenjivanja savremenih IT kretanja i dostignuća u oblastima elektronskog poslovanja i veštačke inteligencije;
 • sposobnost dizajniranja i uvođenja sistema i platformi elektronske trgovine;
 • sposobnost uvođenja sistema i platformi elektronskog plaćanja;
 • sposobnost primene digitalnog oglašavanja i marketinga;
 • sposobnost primene i uvođenja sistema za podršku odlučivanju i menadžment informacionih sistema;
 • sposobnost projektovanja i strukturiranja sistema za obradu velikih količina podataka;
 • sposobnost razvoja prediktivnih modela primenom tehnika mašinskog učenja i veštačkih neuronskih mreža potrebnih za adekvatno poslovno odlučivanje;
 • sposobnost timskog rada;
 • sposobnost za profesionalno napredovanje;
 • sposobnost prezentovanja rezultata svog rada;
 • sposobnost poštovanja profesionalne etike.

Savladavanjem Studijskog programa student stiče sledeće predmetno-specifične sposobnosti:

 • poznavanje, dizajniranje i korišćenje sistema i platformi elektronske trgovine;
 • poznavanje i korišćenje sistema i platformi elektronskog plaćanja;
 • poznavanje i korišćenje tehnika i alata digitalnog oglašavanja i marketinga;
 • poznavanje, projektovanje i korišćenje sistema za podršku odlučivanju i menadžment informacionih sistema;
 • poznavanje i korišćenje tehnologija za skladištenje i obradu velikih količina podataka;
 • poznavanje i korišćenje softverskih alata i tehnika mašinskog učenja i veštačkih neuronskih mreža.

 

 

Podeli

Slični studijski programi

Loading...

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više