Pravo- smer unutrašnjih poslova

Pravni fakultet u Nišu

Niš
Pravo
Master studije
105000.00 RSD
2 semestra
Srpski

Studijski program se realizuje kroz predavanja, konsultativnu nastavu, vežbe i druge oblike aktivne nastave utvrđene Planom izvođenja nastave.

 

Master akademske studije prava unutrašnjih poslova traju jednu godinu (dva semestra).


Studije se organizuju kao jednosemestralne, sa prosečnim ukupnim opterećenjem studenta u okviru 40-časovne radne nedelje tokom jednog semestra.

 

Uspešno okončanje studija podrazumeva:

 • savladavanje gradiva iz jednog predmeta iz izborne grupe A i jednog predmeta iz izborne grupe B,
 • savladavanje gradiva iz tri izborna predmeta sa listi izbornih predmeta, i to po jedan predmet sa svake od tri izborne liste predmeta (izborne liste broj 1, 2 i 3).
 • izradu studijskog istraživačkog rada i
 • izradu i odbranu završnog – master rada

 

Opredeljivanje studenata za određeni predmet može se usloviti prethodno položenim ispitima iz jednog ili više predmeta, što se određuje silabusom svakog nastavnog predmeta, kao sastavnog dela ovog studijskog programa.

 

Prilikom utvrđivanja godišnjeg plana izvođenja nastave na svim nivoima studija, Nastavno-naučno veće Fakulteta će za narednu školsku godinu, na predlog katedara, utvrđivati izborne predmete sa svake od ponuđenih listi izbornih predmeta master akademskih studija prava unutrašnjih poslova.

 

Planom nastave za narednu školsku godinu, Nastavno-naučno veće, na osnovu opredeljenja studenata, utvrđuje raspored izbornih predmeta po semestrima, tako da se nastava iz jednog predmeta organizuje samo u jednom semestru.

U toku master akademskih studija prava unutrašnjih poslova, student je dužan da obavi studijski istraživački rad u trajanju od 150 časova.

 

Studijski program omogućava studentu da izborom dva predmeta iz izbornih grupa i tri predmeta sa listi izbornih predmeta, učestvuje u kreiranju svog obrazovanja i usavršavanja.

 

U strukturi studijskog programa master akademskih studija prava unutrašnjih poslova zastupljene su sve grupe predmeta, i to: akademsko opšteobrazovni, teorijsko metodološki, naučno-stručni i stručno aplikativni.

 

Studijski program se realizuje kroz predavanja, konsultativnu nastavu, vežbe i druge oblike aktivne nastave utvrđene Planom izvođenja nastave. Uspešnim okončanjem master akademskih studija prava, student stiče opšta i posebna teorijska i praktična znanja, veštine i sposobnosti neophodne za profesionalno obavljanje pravničkih poslova iz oblasti unutrašnjih polova.

 

Cilj master studijskog programa prava unutrašnjih poslova

Cilj master studijskog programa prava unutrašnjih poslova je da student bude osposobljen i kompetentan da:

 • samostalno i adekvatno obavlja pravničke poslove u organima unutrašnjih poslova, pravosuđu, organima državne uprave, u javnim službama, privrednim društvima, organizacijama i dr.;
 • nudi analitičke odgovore u pogledu primene pravnih propisa koje regulišu oblast fukcionisanja službi unutrašnjih poslova, ali i drugih oblasti prava koje su u bliskoj vezi sa aktivnostima službe unutrašnjih poslova, kao i u pogledu izmena u doemnu pravne regulative iz ovih oblasti;
 • uočava, sagledava i istražuje društvene i pravne pojave i probleme u oblasti unutrašnjih poslova i daje kreativne predloge za njihovo rešavanje;
 • kritički analizira i evaluira zakonska rešenja, pravnu praksu i funkcionisanje pravnih i društvenih institucija koje organizuju, regulišu i sprovode društvenu kontrolu nad radom službe unutrašnjih poslova;
 • argumentovano diskutuje o pravnim pojavama, institutima i problemima u oblasti unutrašnjih poslova;
 • sagledava praktični aspekt, značaj i imlikacije teorijskih stavova o pojedinim pravnim institutima koji svoju primenu nalaze u regulisanju aktivnosti službi unutrašnjih poslova;
 • planira i organizuje timski rad i upravlja ljudskim resursima u osnovnoj oblasti ovog studijskog programa;
 • promoviše standarde pravne etike i pravnog profesionalizma koji se odnose na oblast unutrašnjih poslova;
 • prati razvoj zakonodavstva i pravne nauke i zalaže se za primenu rezultata naučnih istraživanja u zakonodavnoj i pravnoj praksi u okviru osnovnih predmeta studijskog programa;
 • koristi pravne resurse na Internetu i savremenu informatičku tehnologiju u svakodnevnom radu, i
 • permanentno unapređuje svoje pravničko znanje, veštine i sposobnosti.

 

Master akademske studije prava unutrašnjih poslova može da upiše lice koje je završilo osnovne akademske studije prava, Kriminalističko-policijsku akademiju,
Fakultet bezbednosti ili osnovne akademske studije u srodnoj oblasti u okviru polja društveno-humanističkih nauka u skladu sa opštim aktom Fakulteta, pod uslovom da je ostvarilo najmanje 240 ESPB.

 

Redosled kandidata za upis na master akademske studije prava utvrđuje se u skladu sa odredbama opšteg akta Univerziteta, Fakulteta i konkursa za upis na master akademske studije.

 

Studenti mogu prelaziti sa jednog master akademskog studijskog programa na drugi master akademski studijski program Fakulteta ili sa master akademskog
studijskog programa drugog fakulteta, pod uslovima i na način uređen opštim aktima Fakulteta.

 

Nastavni plan

Pravo - smer unutrašnjih poslova

 

 

 

Podeli

Slični studijski programi

Loading...

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više