Računarstvo u društvenim naukama

Univerzitet u Beogradu

Beograd, Srbija
Informacione tehnologije
Master studije
120000.00 RSD
2 semestra
Srpski

Na osnovu člana 98. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS“, broj 88/17), člana 85. Statuta Univerziteta u Beogradu („Glasnik Univerziteta u Beogradu“, broj 201/18), i Odluke Senata Univerziteta u Beogradu o raspisivanju konkursa za upis studenata u prvu godinu interdisciplinarnog studijskog programa master akademskih studija – Računarstvo u društvenim naukama,

 

Univerzitet u Beogradu

raspisuje

konkurs 

za upis na multidisciplinarne master akademske studije - oblast: 

"Računarstvo u društvenim naukama" 60 ESPB

za školsku 2018/2019. godinu

Studijski program master akademskih studija Računarstvo u društvenim naukama na master studijama na Univerzitetu u Beogradu osmišljen je kao nastavak osnovnih akademskih studija u nekoj od oblasti društvenih nauka (ekonomske nauke, sociologija, psihologija, pravne nauke, finansije, menadžment, filološke nauke, itd., ili kombinacija nekih od tih oblasti),  pri čemu je fokus na primeni savremenih računarskih tehnologija u tim oblastima.

 

Studiranje na ovom studijskom programu podrazumeva da su studenti već stekli određena znanja iz neke od spomenutih oblasti društvenih nauka, da poseduju elementarno poznavanje računarskih tehnologija, kao i osnovne veštine korišćenja računara i Interneta. Kroz studijski program master akademskih studija Računarstvo u društvenim naukama studenti će se upoznati sa nekim od naprednijih tehnika korišćenja računara i Interneta, ali uvek kroz primenu u odabranoj oblasti društvenih nauka. Široka lepeza ponuđenih predmeta omogućuje svakom studentu da se usmeri ka onoj oblasti društvenih nauka koja ga najviše interesuje.

 

U izvođenju nastave na predmetima koristiće se svi savremeni oblici rada: predavanja, studije slučaja, timski rad, istraživački projekti, grupne i individualne stručne posete, gostovanje istaknutih stručnjaka, eUčenje (sa odgovarajućom softverskom i organizacionom podrškom), rad u kreativnim radionicama,  debate,  poslovne  igre,  diskusije  preko  foruma  i  drugih elektronskih servisa, stručna praksa.

 

Ciljevi studijskog programa master akademskih studija Računarstvo u društvenim naukama na Univerzitetu u Beogradu obuhvataju:

 • usavršavanje teorijskih i praktičnih znanja studenata koji su završili osnovne studije na fakultetima društveno humanističkog usmerenja, kako bi posao u svojoj struci mogli da obavljaju na moderan način i uz intenzivno korišćenje savremenih tehnologija;
 • produbljivanje znanja iz oblasti računarstva i kvantitativnih metoda, kao i ovladavanje aktuelnim primenama modernih softverskih i Internet tehnologija u poslovima koji su namenjeni stručnjacima iz raznih oblasti društvenih nauka;
 • omogućavanje  studentima  koji  su  završili  osnovne  studije  iz  neke  od oblasti društvenih nauka, da steknu bolji uvid u način na koji se danas razvijaju njihove discipline u svetu, a uz pomoć aktuelnih računarskih tehnologija;
 • pružanje praktičnih iskustava u korišćenju više modernih softverskih paketa i alata, te Internet tehnologija i servisa koji prevazilaze osnovno korišćenje računara, kako u individualnom angažmanu, tako i u timskom radu i kroz uključivanje studenata u postojeće i nove projekte na kojima rade ili će raditi nastavnici sa Univerziteta u Beogradu;
 • pružanje osnove  za rad  na istraživačkim poslovima,  kao  i  za nastavak obrazovanja na odgovarajućim studijskim programima doktorskih studija.

 

Završetkom studija kandidati stiču zvanje master računarstva u društvenim naukama. Zvaničan sajt studijskog programa Računarstvo u društvenim naukama nalazi se na adresi.

 

Studije na programu Računarstvo u društvenim naukama izvode se na srpskom jeziku.

 

Na adresama  (na srpskom jeziku) i (na engleskom jeziku) može se ostvariti dodatni uvid u sadržaj studijskog programa.

 

Uslovi upisa:

Na master akademske studije Računarstvo u društvenim naukama mogu se upisati kandidati svih profila koji imaju završene osnovne studije u četvorogodišnjem trajanju prema ranijim propisima, odnosno osnovne akademske studije u četvorogodišnjem trajanju (240 ESPB).

 

Na studije će se u školskoj 2018/2019. godini upisati 35 studenata, 5 studenata na teret budžeta i 30 samofinansirajućih studenata.

 

Merila rangiranja

Kandidati koji se prijave na konkurs biće rangirani u skladu sa postignutim opštim uspehom na osnovim studijama (maksimalno 90 bodova), na osnovu eventualnog statusa studenta generacije, uz dokaz – zvanični dokument  da je kandidat bio/bila student generacije na svom fakultetu/univerzitetu na osnovnim studijama (maksimalno 5 bodova), kao i na osnovu dokaza o eventualno objavljenim istaživačkim radovima u časopisima sa SCI liste čiji je imapct faktor veći od 0 (maksimalno 5 bodova).

 

Za upis na ove studije primenjuju se i Opšte odredbe konkursa za upis studenata na master akademske studije Univerziteta u Beogradu za školsku 2017/2018. godinu, koje su dostupne na adresi.

 

Visina godišnje školarine za domaće državljane iznosi 120.000,00 dinara, a za strance 2500 evra. Školarinu je moguće platiti u četiri rate.

 

NAPOMENA: Studenti koji se finansiraju iz budžeta na studijskim programima pri Univerzitetu uplaćuju školarinu koja će im biti vraćena kada  Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja izvrši uplatu sredstava.

 

Uz prijavu na Konkurs kandidati podnose:

 • kratku biografiju (najviše 200 reči) i podatke o eventualnom radnom iskustvu
 • popunjen prijavni list (dostupan na sajtu Univerziteta)
 • diplomu i dodatak diplomi ili uverenje o završenom studijskom programu prvog stepena sa prosečnom ocenom u toku studija (originalna dokumenta se predaju na uvid, a  fotokopije dokumenata se predaju uz prijavu na Konkurs)
 • zvaničan dokument o tome da je kandidat bio/bila student generacije na svom fakultetu/univerzitetu na osnovnim studijama
 • dokaze koji se odnose na ostvarene naučne radove (samo bibliografske reference i DOI brojeve radova iz časopisa sa SCI liste čiji je impact factor veći od 0; ne treba prilagati fotokopije samih radova)
 • potvrdu o uplati nadoknade za troškove konkursa.
 • Troškovi konkursa su 2.500 dinara (ž.r Univerziteta br: 840-1835666-14, poziv na br. 414)

 

Konkursni rokovi

Prijavljivanje kandidata za upis na prvu godinu master akademskih studija vršiće se od 03. septembra 2018. godine do 05. oktobra 2018. godine.

 

Prijave se podnose lično na adresu rektorata Univerziteta u Beogradu, Studentski trg br. 1. u kancelariju broj 5.

 

Važna napomena: Sve prijave moraju biti podnete zaključno sa 5. oktobrom 2018. godine u 16 časova.

 

Za sve dodatne informacije  obratiti se na telefon: 011 3207 – 464  ili na adresu bojana.marjanovic@rect.bg.ac.rs.

 

 

Podeli

Slični studijski programi

Loading...

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više