Religija u društvu, kulturi i evropskim integracijama

Univerzitet u Beogradu

Beograd, Srbija
Političke nauke
Master studije
120000.00 RSD
4 semestra
Srpski

Na osnovu člana 98. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS“, broj 88/17), člana 85. Statuta Univerziteta u Beogradu („Glasnik Univerziteta u Beogradu“, broj 201/18), i Odluke Senata Univerziteta u Beogradu o raspisivanju konkursa za upis studenata u prvu godinu multidisciplinarnog studijskog programa master akademskih studija – Religija u društvu, kulturi i evropskim integracijama,  

 

Univerzitet u Beogradu

raspisuje

Konkurs

za upis na multidisciplinarne master akademske studije, oblast:

”Religija u društvu, kulturi i evropskim integracijama” 120 ESPB

za školsku 2018/2019. godinu. 

Kroz istoriju je svako ljudsko društvo bilo prožeto određenim oblikom religioznosti. Pretpostavke da će u savremenom svetu religija nestati a religioznost postati privatna stvar nekolicine pokazale su se kao sasvim pogrešne. Nasuprot tome, mi danas ne samo da ne živimo u sekularizovanom svetu, kako su to mnogi teoretičari religije očekivali, nego religija bitno utiče na društveno-kulturne i političke procese današnjice. Stoga se proučavanje religije u svim njenim projavnim oblicima kao i istraživanje njenog mesta i uloge u savremenim društvima postavlja kao imperativ u okviru društveno-humanističkih nauka.

 

Studijski program „Religija u društvu, kulturi i evropskim integracijama“ ima međunarodni karakter. Studije su namenjene obrazovanju u oblasti društveno-humanističkih nauka. Studije sadrže devet obaveznih i pet izbornih predmeta i traju četiri semestra. Tokom letnjeg i zimskog semestra na prvoj godini studija i letnjeg semestra na drugoj godini studenti slušaju intenzivnu nastavu.Predavači su profesori sa Univerziteta u Beogradu, Univerziteta u Podgorici, Univerziteta u Triru, Univerziteta u Londonu. Profesori sa pomenutih univerziteta će gostovati i držati svoja predavanja na Univerzitetu u Beogradu.Master akademske studije –Religija u društvu, kulturi i evropskim integracijama pružaju studentima profesionalno i primenjivo znanje za prepoznavanje i analizu određenih pojava u društvu koja su povezana sa religijom, zatim vođenje konstruktivnog dijaloga između sekularnog i religijskog aspekta u savremenim evropskim društvima. Ovo obrazovanje ih, takođe, kvalifikuje da učestvuju u projektima koje organizuju razne vladine i nevladine organizacije koje se bave upravo istraživanjem navedenih pitanja. Program je jedinstven u regionu i stoga namenjen svim zainteresovanim studentima u okruženju.

 

Završetkom studija kandidati stiču zvanje master religiolog.

 

Na adresi se može ostvariti uvid u sadržaj studijskog programa. 

 

Uslovi upisa:

Na master akademske studije „Religija u društvu, kulturi i evropskim integracijama“ (120 ESPB) mogu se upisati kandidati svih profila koji imaju završene osnovne studije prema ranijim propisima, odnosno osnovne akademske studije u najmanje trogodišnjem trajanju (180 ESPB).

 

Na studije će se u školskoj 2018/2019. godini upisati 30 studenata, 4 studenata na teret budžeta i 26 samofinansirajućih studenata.

 

Merila za rangiranje kandidata 

Primljeni studenti biće rangirani  u skladu sa postignutim uspehom sa osnovnih studija, rezultata postignutog sa intervuja na prijemnom ispitu i objavljenih naučnih i stručnih radova.

 

Kandidat može osvojiti maksimalno 100 bodova na osnovu prosečne ocene, rezultata na prijemnom ispitu (intervju) i objavljenih naučnih i stručnih radova. Pod opštom prosečnom ocenom podrazumeva se prosečna ocena sa osnovnih studija pomnožena sa 7. Po ovom osnovu kandidati mogu steći najviše 70 bodova. Kandidat na prijemnom ispitu (intervju) može osvojiti najviše 25 bodova, dok po osnovu objavljenih naučnih i stručnih radova mogu osvojiti 5 bodova.

 

U slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova, prednost se daje kandidatu/kandidatima koji imaju veću opštu prosečnu ocenu.

 

Master akademske studije „Religija u društvu, kulturi i evropskim integracijama“ 120 ESPB:

  • Visina godišnje školarine za domaće državljane iznosi 120.000,00 dinara, a za strance 2500 evra. Školarinu je moguće platiti u četiri rate.

 

Za upis na ove studije primenjuju se Opšte odredbe konkursa za upis studenata na master akademske studije Univerziteta u Beogradu za školsku 2017/2018. godinu, koje su dostupne na adresi

 

Uz prijavu na Konkurs kandidati podnose:

  • kratku biografiju

  • bibliografiju

  • popunjen prijavni list koji će biti dostupan na sajtu Univerziteta

  • diplomu i dodatak diplomi ili uverenje o završenom studijskom programu prvog stepena sa prosečnom ocenom u toku studija  (originalna dokumenta se predaju na uvid, a  fotokopije dokumenata se predaju uz prijavu na Konkurs)

  • potvrdu o uplati nadoknade za troškove konkursa

Troškovi konkursa su 2.500 dinara (ž.r Univerziteta br: 840-1835666-14, poziv na br. 409)

 

Konkursni rokovi

Prijavljivanje kandidata za upis na prvu godinu master akademskih studija vršiće se od 03. septembra 2018. god. do 01. oktobra 2018. godine.

 

Programski savet studija obaviće intervju sa svim prijavljenim kandidatima 02. oktobra 2017. godine zgradi Rektorata Univerziteta u Beogradu, Studentski trg br. 1.

 

Prijave se podnose lično na adresu rektorata Univerziteta u Beogradu, Studentski trg br. 1. u kancelariju broj 5.

 

Važna napomena: Sve prijave moraju biti podnete zaključno sa 1. oktobrom 2018. godine u 16 časova.

 

Za sve dodatne informacije obratiti se na broj telefona: 011/3207 – 464 na adresu bojana.marjanović@rect.bg.ac.rs.

 

Podeli

Slični studijski programi

Loading...

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više