Strategijski menadžment

Fakultet za menadžment - F@M

Novi Sad
Menadžment
Master studije
1200.00 EURO
4 semestra
Srpski

FAM Strategijski menadžment MAS

 

Pravo da upišu master studije na F@M-u, imaju sva lica sa završenim osnovnim studijama u trogodišnjem ili četvorogodišnjem trajanju po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju, kao i lica koja su stekla najmanje 180 ESPB.

 

Studije traju dve godine, odnosno četiri semestra, nakon čega se stiče 120 ESPB bodova. Završene master studije omogućavaju dalje školovanje na doktorskim studijama tj. sticanje trećeg stepena visokog obrazovanja.

Nastava i vežbe se izvode na najsavremeniji način i uz upotrebu informaciono – komunikacionih tehnologija.

Nakon završenih master akademskih studija stiče se diploma visokog obrazovanja i akademski naziv Master – menadžer.

 

Termini nastave su prilagođeni kako redovnim studentima tako i studentima uz rad – petkom posle podne od 17-20 h i subotom pre podne od 9-12 h.

 

Realizuje se samo jedan studijski program – Strategijski Menadžment, a cilj studijskog programa je da obezbedi željene kompetencije studenata u oblasti strategijskog upravljanja organizacijama. Studijski program čini deset obaveznih i šest izbornih predmeta.

 

Svaki predmet ima svoj sadržaj, bodovnu vrednost (ESPB), potrebne preduslove i način polaganja ispita. Nastava i vežbe se izvode na najsavremeniji način i uz upotrebu informaciono – komunikacionih tehnologija. To omogućava interaktivnu multilateralnu komunikaciju, problemski i projektno orijentisan pristup u kome je student u centru procesa učenja. Na taj način studenti biraju i porede informacije, pamte i organizuju, analiziraju njihov sadržaj, koncipiraju sopstveno znanje, komuniciraju ga i upoređuju sa drugima, vrše evaluaciju i preispituju sopstvene stavove i znanja. To uključuje i tradiconalne metode kao što su monološka i dijaloška metoda, analiza sadržaja, diskusije, grupne rasprave, izrade eseja i sminarskih radova. g. uslovi za prelazak sa drugih studijskih programa u okviru istih ili srodnih oblasti studija: Studenti sa drugih  studijskih programa u okviru istih ili srodnih oblasti studija, koji se realizuju na Univerzitetu ili drugim visokoškolskim ustanovama, mogu pod određenim uslovima izvršiti prenos ESPB bodova. U postupku priznavanja ESPB bodova, Fakultet ceni da li je student kroz  položen program u dovoljnoj meri stekao znanja i veštine neophodne za priznavanje ispita. Priznavanjem ispita priznaje se i ocena koju je student dobio na ispitu. Fakultet svojim aktom bliže uređuje način i postupak priznavanja stečenih ESPB bodova na drugom studijskom programu. Ocenu ekvivalencije predmeta i utvrđivanje priznatih i diferencijalnih ESPB bodova i diferencijalnih ispita vrši Komisija za ekvivalenciju koju rešenjem imenuje dekan Fakulteta.

 

Kandidatima koji se prijavljuju za upis na ovaj studijski program, a kojima se priznaju neki položeni ispiti iz određenih predmeta sa drugog započetog ili završenog studijskog programa ne može se priznati veći broj ESPB bodova nego što ti predmeti nose na Fakultetu, osim ukoliko zaključenim  sporazumom  o međusobnom priznavanju ESPB sa drugim visokoškolskim ustanovama nije drugačije definisano.

 

Pored toga što je program usklađen sa savremenim potrebama menadžerske struke i uporediv je sa programima sličnih obrazovnih institucija u Evropi i kod nas, prilikom definisanja strukture programa posebna pažnja je posvećena i obezbeđenju logičnog nastavka studija za studente sa studijskih programa osnovnih akademskih studija Fakulteta za menadžment, koji kroz izborne predmete mogu da steknu predmetno specifične kompetencije iz oblasti strategijskog upravljanja i u oblasti medija i informatike.

 

 

Nastavni plan možete preuzeti ovde.

 

 

Podeli

Slični studijski programi

Loading...

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više