Testovi iz fizičke hemije

Uradi test iz fizičke hemije. Testiraj znanje i proveri koliko dobro poznaješ oblast fizička hemija. Test znanja sadrži 15 pitanja.

1. Odrediti broj stepeni slobode u jednokomponentnom dvofaznom sistemu:

2. Uloga katalizatora je da:

3. Koliki je napon pare (Pa) etanola u smeši sa metanolom, ako je molski udeo etanola 0,5? Napon pare čistog etanola je 6 kPa.

4. Pri egzotermnoj reakciji se uvek:

5. Koliki je osmotski pritisak rastvora na 300 K, ako rastvor sadrži 1 mol/dm3 supstance koja ne disosuje? Univerzalna gasna konstanta R = 8,3 J/Kmol

6. Redni broj nekog elementa je 22, a maseni 48. Broj neutrona u jezgru je:

7. Neka supstanca ima tačku ključanja na 1633 K. Izražena u stepenima Celzijusa ona iznosi:

8. Koliko atoma žive ima u 2 mola žive?

9. Broj faza u Smeši H2O(g) H2(g) O2(g) N2(g) je:

10. 1 mol elektrona ima nelektrisanje (u kulonima) od: (1e = 1.602 x 10-19 C)

11. Struja od 1A koja protiče isto vreme kroz rastvore 1mol/dm3 Olovo (II) sulfata i 1mol/dm3 srebro (I) nitrata će izdvojiti (u gramima): (Ar( Pb)=207,2; Ar(Ag) = 107,8)

12. Ukupna zapremina smeše 8 g CH4 i 2 g H2 koja se nalazi na pritisku od 760 mmHg i temperaturi 25 stepeni C je (pretpostaviti idealno ponašanje):

13. Izotermski procesi su oni za koje važi:

14. Izračunati maksimalnu masu srebra (Ar (Ag) = 107,87) koja se za pola sata može izdvojiti na katodi, propuštanjem struje jačine 6 A kroz rastvor srebro-nitrata.

15. Izračunati promenu pH vrednosti 0,1 M rastvora hlorovodonične kiseline kada se u njega doda ista zapremina 0,07 M rastvora kalcijum-hidroksida.

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više