Testovi iz fizičke hemije

Uradi test iz fizičke hemije. Testiraj znanje i proveri koliko dobro poznaješ oblast fizička hemija. Test znanja sadrži 15 pitanja.

1. Jedinica za pritisak je:

2. Kolika je zapremina 0,2 mola azota pri standardnim uslovima?

3. Koja od navedenih jednačina je jednačina idealnog gasnog stanja?

4. Koliki je napon pare (Pa) etanola u smeši sa metanolom, ako je molski udeo etanola 0,5? Napon pare čistog etanola je 6 kPa.

5. Koji od navedenih izraza predstavlja izraz za brzinu reakcije A + B → C?

6. 27oC iznosi:

7. Pri elektrolizi vode (H2O(l) ⇔ H2(g) + 1/2O2(g)) na anodi se izdvojilo 2.8 dm3 kiseonika pri standardnim uslovima. Koliko se pri tome izdvojilo vodonika na katodi?

8. Najmanji broj komponenti kojim se može opisati sistem CaO(s) + CO2(g) ⇔ CaCO3(s) iznosi:

9. U kojoj se reakciji povećava entropija (gledano sa leva u desno)?

10. Ukoliko se posmatra tačka mržnjenja vode i vodenog rastvora šećera

11. Za reakciju 2A+B=C brzina nestajanja komponente A je:

12. Transparenciji rastvora od 0,1 odgovara apsorbancija:

13. Izotermski procesi su oni za koje važi:

14. Oksidacioni broj azota u molekulu azotne kiseline je:

15. Na izoelektričnoj tački koloida:

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više