Testovi iz fizike

Uradi test iz fizike. Testiraj znanje i proveri koliko dobro poznaješ oblast fizika. Test znanja sadrži 15 pitanja.

1. Tri mola idealnog gasa nalaze se u zatvorenoj boci zapremine V =0.01m3 na sobnoj temperaturi t = 27 0C. Pritisak gasa u boci je: ( R = 8.3 J /(Kmol))

2. Automobil prelazi prvu trećinu pravolinijskog konstantom brzinom v = 15 m s, a ostatak puta prelazi dvostruko većom brzinom. Odrediti intenzitet srednje brzine kretanja automobila.

3. Veza između specifičnog toplotnog kapaciteta c i toplotnog kapaciteta Ck je data izrazom:

4. Jedinica za otpornost je:

5. Kolika struja teče kroz provodnik otpornosti R = 3 Ω, ako se za vreme od 5 sekundi na otporniku oslobodi količina toplote od Q = 60 J?

6. Kolika je žižna daljina rasipnog sočiva optičke moći 10 dioptrija?

7. Jabuka je bačena vertikalni naviše početnom brzinom 5m/s. Kolika je maksimalna brzina koju jabuka dostigne tokom kretanja? Smatrati da je g=  10m/s2   

8. Zategnuta žica ima dužinu 120 cm. Tri najveće talasne dužine stojećeg talasa koje se mogu pojaviti na žici su:

9. Elektron se kreće u prostoru u kome postoje homogeno magnetsko polje indukcije B=0.5 mT i homogeno električno polje intenziteta E=10 V/m. Vektori brzine elektrona, električnog i magnetskog polja su mepusobno normalni. Elektron se kreće pravolinijski ako mu je brzina:

10. Prvi Faradejev zakon elektrolize može se izraziti formulom:

11. Jačina električnog polja u centru naelektrisane metalne sfere

12. Vetrogenerator za period od 365 dana proizvede 13140 MWh električne energije. Srednja snaga vetrogeneratora je:

13. Ako je masa Meseca 1/80 deo mase Zemlje i ako je poluprečnik Meseca 5/20 poluprečnika Zemlje, količnik gravitacionog ubrzanja na površi Meseca i gravitacionog ubrzanjan a površi Zemlje iznosi

14. Oko ose rotacije obrće se materijalna tačka mase m=4 g po kružnici prečnika D=2m. Momenat inercije materijalne tačke u odnosu na tu osu rotacije je:

15. Frekventni opseg u kome mehanički talas predstavlja ultrazvuk je

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više