Testovi iz fizike

Uradi test iz fizike. Testiraj znanje i proveri koliko dobro poznaješ oblast fizika. Test znanja sadrži 15 pitanja.

1. Telo je bačeno kao kosi hitac pod elevacionim uglom od 60o u odnosu na horizontalnu ravan. Količnik dometa I maksimalne visine je:

2. Energija upadnog fotona je E f =10 eV. Odrediti kinetičku energiju fotoelektrona ako je izlazni rad materijala Ai = 4 eV.

3. Na rastojanju 1 cm od ravnotežnog položaja kinetička i potencijalna energija linearnog harmonijskog oscilatora su međusobno jednake. Amplituda oscilacije je:

4. Zavisnost specifične otpornosi nekog provodnika od temperature je data izrazom:

5. Maksimalan domet ima telo ispaljeno u odnosu na horizontalu pod uglom od:

6. Temperatura idealnog gasa pri izohorskom procesu se poveća dva puta. Pritisak gasa se:

7. Kojom brzinom se zvučni talas prostire kroz vazduh?

8. Delovanjem stalne sile od 25 [N] teg se podigne na visinu od 6 [m]. Koliki se rad izvrši?

9. Dva litra vode temperature 350K pomeša se sa tri litre vode temperature 330K. Temperatura smeše je:

10. Otvorena na oba kraja vertikalna U cev konstantnog poprečnog preseka napunjena je vodom do određenog nivoa. Ukupna dužina vodenog stuba u U cevi je 20 cm. Ako se kratkotrajnim delovanjem pritiska na površ vode u jednom kraku voda izvede iz ravnotežnog položaja, vodeni stub će oscilovati sa kružnom frekvencijom: ( g =10m/s2 )

11. Telo mase 800 g se kreće pod dejstvom konstantne sile. Za vreme dok sila izvrši rad od 48 J, brzina tela se promeni za 4m/s. Srednja brzina tela u tom intervalu vremena je: 

12. Kuglica sa naelektrisanjem q se nalazi u koordinatnom početku, a kuglica sa naelektrisanjem 4q se nalazi na rastojanju L od prve na pozitivnom delu x-ose. Koordinata mesta na x-osi gde je rezultantno električno polje jednako nuli je:

13. Električna energija se prodaje u jedinicama

14. Učestanost oscilatora personalnog računara je 3.2 GHz. Jedan takt centralne procesorske jedinice traje

15. Ubrzanje tela je a=−3 m/s2. Kolika je brzina tela nakon 8 s, ako je početna brzina 24 m/s? 

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više