Testovi iz fizike

Uradi test iz fizike. Testiraj znanje i proveri koliko dobro poznaješ oblast fizika. Test znanja sadrži 15 pitanja.

1. Vi ste investitor koji ulaže u rizične visoko profitabilne projekte. Jedan pronalazač tvrdi da je razvio toplotnu mašinu koja, u toku jednog ciklusa uzima 110 MJ toplote na temperaturi od 415 K, a odbacuje 50 MJ toplote na temperaturi od 212 K. Pri tome izvrši mehanički rad od 16.67 kWh. Da li biste profitirali ako uložite novac u ovaj projekat?

2. Kolika je dužina metra koji se kreće brzinom v = 0.8⋅c, ako se posmatra iz sistema reference koji miruje?

3. Koja je jedinica za specifičnu električnu otpornost u Međunarodnom sistemu jedinica (SI)?

4. Snaga mašine koja za 4 minuta izvrši rad od 7200 J je:

5. Frekvencija elektromagnetnih talasa talasne dužine 10 cm je (c=3·108 m/s):

6. Odrediti talasnu dužinu talasa frekvencije 200 [Hz], ako je brzina prostiranja talasa 340 [m/s].

7. Količina energije od 1 kWh je jednaka:

8. Posmatrač gleda neki sitni predmet pomoću lupe koja ima žižnu daljinu 12 cm. Udaljenost njegovog oka od lupe je 1 cm. Najmanja daljina jasnog vida posmatrača je 25 cm a najveća kadaje lik predmeta uspravan u beskonačnosti. Minimalna i maksimalna udaljenost predmeta od lupe na kojoj posmatrač jasno vidi lik predmeta je:

9. Energija koju zrači Sunce potiče od?

10. Jedinica za induktivnost kalema H (henry) se može izraziti preko drugih jedinica SI sistema:

11. Uzorak radioaktivnog elementa sadrži 1024 atoma. Posle koliko perioda poluraspada će preostati samo jedan radioaktivni atom: (log e = 0.434, ln 10 = 2.3, ln 2 = 0.69)

12. Jedinica za magnetsku indukciju (Tesla) se može izraziti preko drugih jedinica SI sistema

13. Litar vode na temperaturi od 295 K pomeša se sa dva litra vode na temperaturi od 97o C. Temperatura smeše je:

14. Ubrzanje tela je a=−3 m/s2. Kolika je brzina tela nakon 8 s, ako je početna brzina 24 m/s? 

15. Pritisak idealnog gasa, pri stalnoj zapremini, biće dva puta veći od pritiska na 0°C na temperaturi od:

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više