Testovi iz hemije

Uradi test iz hemije. Testiraj znanje i proveri koliko dobro poznaješ oblast hemija. Test znanja sadrži 15 pitanja.

1. Koji od navedenih uticaja može da promeni konstantu ravnoteže hemijske reakcije?

2. Koji od dole navedenih atoma ima najjače izražene osobine nemetala:

3. 5.6 dm3 nekog gasa pod normalnim uslovima ima masu 11 g. Izračunati molekulsku masu i masu 1 molekula tog gasa?

4. Molarna koncentracija rastvora NaOH koji sadrži 2 mola NaOH u 10 dm3 rastvora je:

5. U rastvoru u kome je koncentracija H+ jona 10-3 mol/dm3 koncentracija OH- jona, pH i pOH vrednost iznose redom:

6. Koje je od navedenih jedinjenja halogeni derivate ugljovodonika?

7. Od jedinjenja u donjem nizu sa natrijum-hidroksidom reaguje:

8. U grupu heterocikličnih jedinjenja ne spada:

9. U 150g 10% rastvora NaCl dodato je 50 cm3 vode. Kolika je procentna koncentracija rastvora? 

10. U 250 cm3 rastvora nalazi se 1,5·1018 OH- jona. pH-vrednost ovog rastvora iznosi:

11. Dejstvom koncentrovane nitratne kiseline (HONO2) na fenol nastaje:

12. Atom sa atomskim brojem 34 i masenim brojem 79 sadrži:

13. U kom od navedenih jedinjenja jod ima oksidacioni broj V?

14. Na temperaturi od -55 °C uzorak helijuma zauzima 3,65 L. Koliku zapreminu će zauzimati ako se temperatura poveća na 55 °C?

15. U kiseloj sredini u prisustvu živa(II)-sulfata etin adira vodu i daje adicioni proizvod koji odmah prelazi (izomerizuje se) u:

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više