Testovi iz hemije

Uradi test iz hemije. Testiraj znanje i proveri koliko dobro poznaješ oblast hemija. Test znanja sadrži 15 pitanja.

1. Kod kog od navedenih jedinjenja može da se obrazuje vodonična veza:

2. Kompleks natrijum-diakvatetrahloronikalat(II):

3. Koju masu natrijum-nitrata je potrebno odmeriti za pripremanje 300 cm3 rastvora količinske koncentracije 0.2 mol/dm3?

4. Koliko se monosupstitucionih derivata može izvesti iz 2.2-dimetilpropana?

5. Koliko je potrebno grama buterne kiseline da bi se u reakciji sa natrijum-karbonatom oslobodilo 1120 cm3 ugljen-dioksida pri normalnim uslovima?

6. Hiralni ugljenikov atom sadrži:

7. U reakciji šećera sa Fehling-ovim rastvorom dolazi do:

8. Rastvorljivost Mg(OH)2 na 291,16 K je 1,7·10-4 mol/dm3. Izračunati proizvod rastvorljivosti Mg(OH)2?

9. Prema Brenštedu i Lauriju (Brönsted i Lowry), konjugovana baza HCO3- amfolita je:

10. Najmanje rastvorljiv dipeptid u vodi je:

11. Ako se dva hemijska elementa jedine nastaje nova supstanca – hemijsko jedinjenje u kojem elementi:

12. Azot se u prirodi javlja kao:

13. Biohemijski katalizatori su:

14. Disaharidi nastaju iz monosaharida građenjem:

15. U kom od navedenih jedinjenja jod ima oksidacioni broj V?

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više