Testovi iz matematike

Uradi test iz matematike. Testiraj znanje i proveri koliko dobro poznaješ oblast matematika. Test znanja sadrži 15 pitanja.

1. Sa povećanjem od 25% roba košta 2500 din. Kolika je cena robe pre povećanja?

2. Broj realnih rešenja sistema jednačina 2x4y = 32; log(x - y)2 - 2 log 2 = 0 jednak je :

3. Ukupan broj rešenja jednačine sin2 x + sin2 2x = 1 na intervalu (0; 2Π) jednak je:

4. Ako je x(2x+1)=0 i (x+ 1/2)(2x-3)=0 tada je x jednako:

5. Teme parabole y=x2 -8x+m biće na x osi ako je m jednako:

6. Ukupan broj šestocifrenih brojeva kod kojih parne i neparne cifre dolaze neizmenično (gde je 0 paran broj) je:

7. Ako je tg (α - Π/4)=3/4, tada je tg α jednako:

8. Ako sa φ označimo oštar ugao koji grade tangente povučene iz tačke (-4,1) na parabolu y2=2x. tada je ugao φ jednak:

9. Skup svih realnih brojeva x takvih da je x2-x-2<0, -x2+4x-3<0, jeste:

10. Zbir svih rešenja jednačine sin2x=1+√2 cosx+cos2x na intervalu (0,2Π) je:

11. Vrednost izraza sin86°+sin76°-sin26°-sin16°/cos86°+cos76°+cos26°+cos16° iznosi:

12. Površina kružnog valjka je 180π cm2, a razlika visine i poluprečnika osnove je 3 cm. Izračunati zapreminu valjka.

13. Jednačina prave koja sadrži tačku (5,5) i normalna je na pravu x+2y-10=0 je: 

14. Zbir rešenja jednačine |2x−3|=x jednak je:

15. Ako je stranica romba 5cm a zbir dijagonala 14cm, onda je površina romba:

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više